Regulamin

Regulamin portalu internetowego www.challengerocket.com/pl

I. WSTĘP

1. Niniejszy regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez CHALLENGEROCKET sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie za pośrednictwem Serwisu, którego jest Operatorem.
2. Niniejszy dokument stanowi regulamin w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Korzystanie z portalu ChallengeRocket jest możliwe tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu.     

II. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) Operatorze – należy przez to rozumieć administratora serwisu, spółkę działającą pod firmą CHALLENGEROCKET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, 35-084 Rzeszów, ul. Poznańska 2C wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy numer KRS0000638669, NIP: 8133727946, REGON: 36546232100000 o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł (opłaconym w całości);
2) Baza Kont - zbiór Danych lub Danych Osobowych zamieszczonych dobrowolnie w Serwisie przez Uczestników, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Operatora, za zgoda Uczestnika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu;
3) Serwisie/Portalu – należy przez to rozumieć portal internetowy działający pod adresem internetowym /pl/ prowadzony przez Operatora, przeznaczony na organizowanie hackathonów, konkursów dla programistów i wyzwań online na warunkach określonych w Regulaminie;
4) Hackathonie - należy przez to rozumieć wydarzenie skierowane do programistów, podzas którego informatycy i inne osoby związane z rozwojem oprogramowania (takie jak: projektanci grafiki, twórcy interfejsów i menedżerowie projektów) stają przed zadaniem rozwiązania określonego problemu związanego z projektowaniem.
5) Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług;
6) Loginie – należy przez to rozumieć indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Uczestnika w Serwisie.
7) Dane Osobowe - podane przez Uczestnika dobrowolnie i samodzielnie w procesie Rejestracji w Serwisie w formularzu rejestracyjnym lub w trybie Uproszczonego Logowania, informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Serwis w celu wskazanym w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Uczestnika;
8) Haśle – należy przez to rozumieć ciąg o długości przynajmniej 6 znaków określony przez Uczestnika i przypisany do Uczestnika. Hasło wymagane jest do zalogowania się przez Uczestnika do Serwisu;
9) Koncie –udostępnione przez Operatora Uczestnikowi miejsce na serwerze, na które Uczestnik wprowadza Dane i nimi zarządza. Uczestnik decyduje o celach i środkach przetwarzania Danych w ramach jego Konta;
10) Rejestracji – należy przez to rozumieć jednorazową czynność polegającą na założeniu przez Uczestnika Konta, dokonaną z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora na stronie Serwisu bądź też z wykorzystaniem Logowania Uproszczonego, oznaczającego:
11) Logowaniu Uproszczonym - procedura rejestracji lub dalszego logowania do Usługi świadczonej Uczestnikowi przez Operatora za pomocą Konta Serwisu Zewnętrznego (np. Facebook, Google), przy czym:
12) Konto Serwisu Zewnętrznego - konto Uczestnika w Serwisie Zewnętrznym („Serwis Zewnętrzny” to usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Uczestnika przez innego usługodawcę na podstawie odrębnej umowy), które zgodnie z odpowiednim regulaminem Serwisu Zewnętrznego obejmuje określony zespół informacji i danych o Uczestniku, do którego rejestracja i logowanie odbywa się poprzez ustalone przez Uczestnika parametry logowania (np. login i hasło Konta Serwisu Zewnętrznego). Usunięcie Konta Serwisu Zewnętrznego powiązanego już (po Uproszczonym Logowaniu) z Kontem w Serwisie nie powoduje usunięcia Konta Uczestnika w Serwisie, ale w sytuacji braku osobnego hasła do Konta w Serwisie może spowodować trudności w logowaniu.
13) Usługach (Usłudze) – należy przez to rozumieć udostępnienie drogą elektroniczną aplikacji i narzędzi - stanowiące oprogramowanie, za pośrednictwem Serwisu przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie.
14) Właścicielu Konta – należy przez to rozumieć Uczestnika, który utworzył Konto.
15) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE I WYMOGI TECHNICZNE

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu oraz udostępnionych za jego pośrednictwem Usług oferowanych przez Operatora, jak również określa zakres praw i obowiązków Operatora oraz Uczestnika.
2. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Operator.
3. Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie Operator świadczy Usługi.
4. Dostęp do Konta i Usług oferowanych przez Serwis mają tylko i wyłącznie Uczestnicy, którzy dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie.
5. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych przez Operatora jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Uczestnika zgody na warunki określone w Regulaminie.
6. Operator zastrzega sobie prawo odmowy dostępu do Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Uczestników, którzy nie spełnią określonego w ust. 5 warunku.
7. Operator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Uczestnik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.
8. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności i kompletności przesyłanych danych.
9. Operator oświadczy, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Serwisu, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, Uczestnicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Uczestników przez osoby nieuprawnione. Zaleca się aby Uczestnicy, w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych, stosowali właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.
10. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Serwisu, w szczególności inny wygląd Serwisu, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy itp., bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Operatora do Uczestników o możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Operator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Serwisu.
11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub łączu internetowym, z którego korzysta Uczestnik, a które uniemożliwiają Uczestnikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

IV. REJESTRACJA KONTA W SERWISIE

1. Rejestracja Uczestnika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie Konta, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnianego na stronie internetowej Serwisu.
2. Akceptując niniejszy Regulamin w procesie Rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na wszystkie warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu w procesie Rejestracji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Operatora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Prywatności.
5. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Uczestników. Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba, a osoby fizyczne małoletnie lub osoby fizyczne o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
6. Do uczestnictwa w Serwisie konieczne jest spełnienie warunków technicznych określonych w niniejszym Regulaminie i posiadanie aktywnej Skrzynki e-mail oraz dokonanie skutecznej rejestracji w Serwisie, po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu.
7. Rejestracja w Serwisie oraz korzystanie z Konta jest dobrowolna i bezpłatna.
8. Procedura Rejestracji w Serwisie polega na:

1) Założeniu Konto na stronie Serwisu poprzez:
-  podanie swoich danych (Login/ e-mail oraz hasło składające się z minimum 6 znaków) albo
-  zalogowanie się za pośrednictwem Konta Serwisu Zewnętrznego;
2) otrzymanie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji a następnie aktywacja Konta poprzez kliknięcie na link aktywacyjny wskazany w treści wiadomości;
3) W przypadku korzystania z rejestracji Konta w trybie Uproszczonego Logowania potwierdzi rejestrację w Serwisie przyciskiem „Dołącz przez".

9. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie.
10.  Zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być z ważnych przyczyn zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Operatora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Operator będzie informował Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu Usług i jej przyczynach. Powyższe zmiany nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.
11. Operator może dokonać weryfikacji Danych Osobowych w jeden z następujących sposobów: zwrócenie się do Uczestnika o wyjaśnienie, zwrócenie się do Uczestnika z prośbą o dobrowolne przesłanie dokumentu potwierdzającego prawdziwość jego Danych Osobowych, porównanie danego Konta z innymi zawierającymi takie same Dane Osobowe; po dokonaniu weryfikacji Operator ma prawo do zmiany statusu Konta.
12. Uczestnik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą: obok adresu e-mail, podawanego w procesie Rejestracji, Uczestnik uzupełnia swój profil poprzez wskazanie: imienia, nazwiska, daty urodzenia, płci, wyboru jednej z dostępnych specjalności.
13. Uczestnik może uzupełnić swoje Dane Osobowe poprzez zamieszczenie swojego zdjęcia.
14. Uczestnik nie jest uprawniony do umieszczania w Serwisie Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej Osoby.
15. Akceptacja Regulaminu przez Uczestnika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

1) Zapoznała/em się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
2) Jestem świadoma/y, że przystąpienie do korzystania z Usług Serwisu jest dobrowolne a także, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
3) Dane Osobowe umieszczone przeze mnie podczas Rejestracji, a także później uzupełniane/zmieniane są prawdziwe;
4) Dane Osobowe wskazane w ust. 3 są zgodne z prawem oraz dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
5) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Operatora (także w przyszłości) przekazanych podczas Rejestracji, a także modyfikowanych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach związanych z prowadzeniem Serwisu.
6) Zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez Operatora Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również oświadczam, iż Osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;
7) Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej oraz na Pocztę informacji systemowych (tzw. newsletter), wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;
8) Umieszczenie na Koncie Danych Osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych Osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych osób;
9) Zezwalam na świadczenie przez Operatora Usług w ramach mojego Konta w Serwisie;
10) Jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Serwisie Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
11) Akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Serwisu, wynikającym z postanowień Regulaminu;
12) Akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Operatora w szczególności umieszczanych przeze mnie w Serwisie Danych, które są sprzeczne z prawem oraz  dobrymi obyczajami;
13) Akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez Operatora wyglądu Serwisu w tym wyglądu/układu, etc. mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Serwisu lub Konta informacji, okien, banerów, reklam;
14) w trosce o jakość i poziom Serwisu, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez Operatora zawartości Serwisu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług w Serwisie, uniemożliwienia Uczestnikom dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego Usług oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Podstawą usunięcia/zablokowania treści może być w szczególności wiarygodna wiadomość o treściach naruszających obowiązujące przepisy prawa lub Regulamin Serwisu.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu w procesie rejestracji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Operatora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.), udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem serwisu www.challengerocket.com jest ChallengeRocket.com. Zbiór użytkowników serwisu podlega rejestracji prowadzonej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3. Operator przetwarza Dane Osobowe Uczestnika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
4. Operator ma prawo weryfikować Dane Osobowe umieszczane przez Uczestnika na jego Koncie.
5. Operator ma prawo uzależnić świadczenie swoich Usług i korzystanie z Serwisu przez Uczestnika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania Danych Osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych Osób lub innych stosownych dokumentów. Nadesłanie kopii dokumentów jest dobrowolne. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość czy Osoba ma prawo umieszczać Dane Osobowe lub wizerunek, Operator może odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną albo rozwiązać umowę z Uczestnikiem, jak również zablokować Konto lub niektóre Usługi świadczone na rzecz tego Uczestnika w ramach Serwisu.
6. Uczestnik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
7. Uczestnik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.
8. W przypadku powzięcia przez Operatora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Uczestnika Danych Osobowych, Operator, niezależnie od postanowień powyższych, uzyskuje uprawnienie do podjęci czynności w postaci, m. in. do zablokowania bądź też usunięcia Konta Uczestnika.

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
3. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;
c) niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym;
d) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Uczestników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw.

4. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Uczestnika przy wykorzystaniu danych zebranych przez Uczestnika w związku ze świadczonymi Usługami.
5. Operator nie podnosi odpowiedzialności za informacje udostępniane przez Uczestników oraz szkody wyrządzone w związku z udostępnieniem tych informacji.
6. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
7. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
8. Operator nie zezwala na publikację następujących treści oraz zastrzega sobie prawo do ich weryfikacji i usunięcia:

1)  przechowywanych lub przesyłanych w sposób nielegalny;
2)  zawierających informacje odnoszące się w sposób obraźliwy do osoby lub grupy osób w oparciu o religię, kolor skóry, pochodzenia etniczne, płeć, orientację seksualną, wiek lub niepełnosprawność;
3)  posługujących się wulgarnym lub obscenicznym językiem;
4)  promujących przemoc bądź pornografię;
5)  zawierających wirusy komputerowe;
6)  opartych na spamie, "łańcuszkach" albo niechcianej reklamie komercyjnej;
7)  ujawniających dane osobowe osób trzecich
8)  naruszających jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa.

9. Naruszenie przez Uczestnika Serwisu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, upoważnia Operatora (było: Administratora ChallengeRocket) do zablokowania danego Uczestnika (było: Użytkownika) bez możliwości odwołania.
10. Operator może pozbawić Uczestnika prawa do korzystania z Serwisu w szczególności, gdy Uczestnik:

1) podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
2) dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Uczestników;
3) dopuści się innego zachowania, które zostanie uznane przez Operatora za zachowanie niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami oraz sprzeczne z celami utworzenia Serwisu a także godzące w dobre imię Operatora.

11. W razie otrzymania przez Operatora urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Uczestnika, Operator może uniemożliwić dostęp do tych danych. Operator nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Uczestnika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. Operator powiadomi Uczestnika o zablokowaniu dostępu do danych o treści bezprawnej.
12. Właściciel Konta może w każdym czasie dostępności serwisu żądać usunięcia Konta, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Serwisie będące powiązane z Kontem Uczestnika również zostaną usunięte. Usuwając Konto Uczestnik zrzeka się dalszego korzystania z wszelkich Usług dostępnych w Serwisie.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest:

1) zalogowanie się na Konto;
2) wejście w „Ustawienia” Konta;
3) kliknięcie w przycisk „Usuń moje konto”;
4) potwierdzenie usunięcia konta.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności stanowi odrębny dokument, który jest przez cały czas dostępny na stronie Serwisu, pod wskazanym linkiem: www.challengerocket.com/pl/pages/polityka-prywatnosci.html.

IX. REKLAMACJE

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Uczestnika poprzez zgłoszenie Operatorowi drogą elektroniczną przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: www.challengerocket.com/pl/kontakt.html lub poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: office@challengerocket.com.
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Operatora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego powyżej o nie więcej niż 14 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Operatora  (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Operator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Uczestnika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Uczestnika każdorazowo może przedłużyć okres rozpoznania reklamacji.
3. Operator zastrzega sobie prawo do ingerencji technicznej w Konto Uczestnika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
4. Reklamacje kierowane do Operatora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Operatora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji, o czym Uczestnik zostanie powiadomiony.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Uczestnik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem.
2. Uczestnik Serwisu może uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu: www.challengerocket.com/pl/pages/regulamin.html.
3. Operator zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotypy Operatora, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.
4. Zmiana danych teleadresowych Operatora, zmiana danych Operatora wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności nie stanowi zmiany Regulaminu.
5. Operator poinformuje Jednostkę o zmianach danych teleadresowych na 14 dni przed ich dokonaniem, a o zmianach wskazanych w ust. 4 niezwłocznie, gdy staną się prawnie skuteczne.
6. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe z Umowy, których stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.
8. Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Serwisu mają jedynie charakter informacyjny, wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i Umowy.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a postanowieniami Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy o ile co innego nie wynika bezpośrednio z niniejszego Regulaminu.
10. Operator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Uczestnik jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, Konto Uczestnika zostanie usunięte.
11. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub usunięcia treści, które naruszają powszechnie obowiązujące zasady prawa, w tym weryfikacji postępowania uczestników w trakcie trwania konkursów odbywających się w Serwisie.

+48 (22) 21 39 057

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Korzystając ze strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.