Opis projektu

Cele Projektu:

Challengerocket jest innowacyjną w skali ponadkrajowej platformą do rekrutacji specjalistów IT, która poprzez sourcing (zdobywanie nowych kandydatów) i screening (ocenę wiedzy) z wykorzystaniem formuły konkursowej (hackathonów) – jest innowacyjną formą pozyskiwania kandydatów do pracy z właściwymi i sprawdzonymi kompetencjami (a nie deklarowanymi w CV). W czasie hackathonów kodu - programiści kodują rozwiązania w swoich przeglądarkach, a ich kody są oceniane w sposób zautomatyzowany. Wprowadza to fundamentalną różnicę w stosunku do tradycyjnej rekrutacji i umożliwia firmom łatwiejszą, szybszą, skuteczniejszą i tańszą (o ok. 85%) formę pozyskiwania nowych pracowników IT w porównaniu z dotychczasowymi metodami.

Planowane efekty:

W pełni rozwinięta funkcjonalność hackathonu kodu pozwoli na efektywną promocję i sprzedaż rozwiązania do potencjalnych Klientów tj. rekruterów poszukujących programistów, a tym samym osiągnięcie założonego poziomu przychodów. Z kolei rozwój platformy o niezbędne funkcjonalności, kompatybilne z modułem "hackathonu kodu" pozwoli na efektywne pozyskiwanie i angażowanie społeczności programistów.

Wartość Projektu:

1.039.225 PLN

Wkład EFRR:

799.765 PLN

Spółka Challengerocket Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Zastosowanie analityki predykcyjnej w dynamicznie rozwijającej się branży Tech HR w zakresie wspomagania procesu ewaluacji kandydatów w obszarze IT”, współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.

Numer umowy o Wsparcie: NR1/Leonarto Alfa/2017 z dn. 08.11.2017

Wysokość dofinansowania projektu z UE: 

1.680.000 PLN

Łączna kwota projektu:

2.100.000 PLN