Opis projektu

Project goals:

The Challengerocket is an innovative platform on a transnational scale for recruitment of IT specialists, which through sourcing (acquiring new candidates) and screening (knowledge assessment) using the competition formula (hackathons) - is an innovative form of acquiring candidates for work with appropriate and proven competences (not declared in CV). During code hackathons – the developers code solutions in their browsers, and their codes are evaluated in an automated way. This introduces a fundamental difference in relation to traditional recruitment process and enables companies to have easier, faster, more effective and cheaper (by approx. 85%) form of acquiring new IT employees in comparison with existing methods.

Planned effects:

The fully developed functionality of the code hackathon will allow for the effective promotion and sale of the solution to potential Customers, i.e. recruiters seeking developers, thus achieving the assumed level of revenues. In turn, the development of the platform with the necessary functionalities, compatible with the "code hackathon" module will allow for the effective acquisition and involvement of the developer community.

Project value:

1.039.225 PLN

ERDF contribution:

799.765 PLN

Cele Projektu:

Challengerocket jest innowacyjną w skali ponadkrajowej platformą do rekrutacji specjalistów IT, która poprzez sourcing (zdobywanie nowych kandydatów) i screening (ocenę wiedzy) z wykorzystaniem formuły konkursowej (hackathonów) – jest innowacyjną formą pozyskiwania kandydatów do pracy z właściwymi i sprawdzonymi kompetencjami (a nie deklarowanymi w CV). W czasie hackathonów kodu - programiści kodują rozwiązania w swoich przeglądarkach, a ich kody są oceniane w sposób zautomatyzowany. Wprowadza to fundamentalną różnicę w stosunku do tradycyjnej rekrutacji i umożliwia firmom łatwiejszą, szybszą, skuteczniejszą i tańszą (o ok. 85%) formę pozyskiwania nowych pracowników IT w porównaniu z dotychczasowymi metodami.

Planowane efekty:

W pełni rozwinięta funkcjonalność hackathonu kodu pozwoli na efektywną promocję i sprzedaż rozwiązania do potencjalnych Klientów tj. rekruterów poszukujących programistów, a tym samym osiągnięcie założonego poziomu przychodów. Z kolei rozwój platformy o niezbędne funkcjonalności, kompatybilne z modułem "hackathonu kodu" pozwoli na efektywne pozyskiwanie i angażowanie społeczności programistów.

Wartość Projektu:

1.039.225 PLN

Wkład EFRR:

799.765 PLN

Spółka Challengerocket Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Zastosowanie analityki predykcyjnej w dynamicznie rozwijającej się branży Tech HR w zakresie wspomagania procesu ewaluacji kandydatów w obszarze IT”, współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.

Numer umowy o Wsparcie: NR1/Leonarto Alfa/2017 z dn. 08.11.2017

Wysokość dofinansowania projektu z UE: 

1.680.000 PLN

Łączna kwota projektu:

2.100.000 PLN