Projekt Leonarto Alfa/NCBiR


Spółka Challengerocket Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Zastosowanie analityki predykcyjnej w dynamicznie rozwijającej się branży Tech HR w zakresie wspomagania procesu ewaluacji kandydatów w obszarze IT”, współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.

Numer umowy o Wsparcie: NR1/Leonarto Alfa/2017 z dn. 08.11.2017

Wysokość dofinansowania projektu z UE: 

1.680.000 PLN

Łączna kwota projektu:

2.100.000 PLNProjekt PARP

Project goals:

The Challengerocket is an innovative platform on a transnational scale for recruitment of IT specialists, which through sourcing (acquiring new candidates) and screening (knowledge assessment) using the competition formula (hackathons) - is an innovative form of acquiring candidates for work with appropriate and proven competences (not declared in CV). During code hackathons – the developers code solutions in their browsers, and their codes are evaluated in an automated way. This introduces a fundamental difference in relation to traditional recruitment process and enables companies to have easier, faster, more effective and cheaper (by approx. 85%) form of acquiring new IT employees in comparison with existing methods.

Planned effects:

The fully developed functionality of the code hackathon will allow for the effective promotion and sale of the solution to potential Customers, i.e. recruiters seeking developers, thus achieving the assumed level of revenues. In turn, the development of the platform with the necessary functionalities, compatible with the "code hackathon" module will allow for the effective acquisition and involvement of the developer community.

Project value:

1.039.225 PLN

ERDF contribution:

799.765 PLNCele Projektu:

Challengerocket jest innowacyjną w skali ponadkrajowej platformą do rekrutacji specjalistów IT, która poprzez sourcing (zdobywanie nowych kandydatów) i screening (ocenę wiedzy) z wykorzystaniem formuły konkursowej (hackathonów) – jest innowacyjną formą pozyskiwania kandydatów do pracy z właściwymi i sprawdzonymi kompetencjami (a nie deklarowanymi w CV). W czasie hackathonów kodu - programiści kodują rozwiązania w swoich przeglądarkach, a ich kody są oceniane w sposób zautomatyzowany. Wprowadza to fundamentalną różnicę w stosunku do tradycyjnej rekrutacji i umożliwia firmom łatwiejszą, szybszą, skuteczniejszą i tańszą (o ok. 85%) formę pozyskiwania nowych pracowników IT w porównaniu z dotychczasowymi metodami.

Planowane efekty:

W pełni rozwinięta funkcjonalność hackathonu kodu pozwoli na efektywną promocję i sprzedaż rozwiązania do potencjalnych Klientów tj. rekruterów poszukujących programistów, a tym samym osiągnięcie założonego poziomu przychodów. Z kolei rozwój platformy o niezbędne funkcjonalności, kompatybilne z modułem "hackathonu kodu" pozwoli na efektywne pozyskiwanie i angażowanie społeczności programistów.

Wartość Projektu:

1.039.225 PLN

Wkład EFRR:

799.765 PLNZapytanie ofertowe nr 1/POPW.01.01.02-18-0013/17

Usługa koordynowania i zarządzania projektem dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W związku z planowanym do realizacji projektem pn. „Innowacyjna platforma do rekrutacji specjalistów z branży IT -Challengerocket.com”, POPW.01.01.02-18-0013/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, CHALLENGEROCKET Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: usługę polegającą na koordynowaniu i zarządzaniu projektem dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami, udostępnionymi w plikach poniżej.

2017-08-09

Zapytanie ofertowe nr 1/POPW.01.01.02-18-0013/17 - Informacja o wyborze

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 1/POPW.01.01.02-18-0013/17 z dn. 09.08.2017, dotyczącego realizacji zamówienia - Usługa polegająca na koordynowaniu i zarządzaniu projektem dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ChallengeRocket Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Szczegoły w zakresie wyboru wykonawcy udostępniono poniżej:

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 1/POPW.01.01.02-18-0013/17 z dn. 09.08.2017, dotyczącego realizacji zamówienia - Usługa polegająca na koordynowaniu i zarządzaniu projektem dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Innowacyjna platforma do rekrutacji specjalistów z branży IT - Challengerocket.com”, POPW.01.01.02-18-0013/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, ChallengeRocket Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, która została złożona przez: Stowarzyszenie Klaster Doradztwa Gospodarczego (NIP: 8133689163, REGON: 181088780)

2017-08-17

Zapytanie ofertowe nr 2/POPW.01.01.02-18-0013/17

Usługa świadczona na stanowisku: Sales Senior Manager

W związku realizowanym projektem pn. „Innowacyjna platforma do rekrutacji specjalistów z branży IT - Challengerocket.com”, POPW.01.01.02-18-0013/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, CHALLENGEROCKET Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: usługi świadczone na stanowisku Sales Senior Manager.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami, udostępnionymi w plikach poniżej.

2017-08-23

Zapytanie ofertowe nr 2/POPW.01.01.02-18-0013/17 - Informacja o wyborze

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 2/POPW.01.01.02-18-0013/17 z dn. 23.08.2017, dotyczącego realizacji zamówienia - Usługa świadczona na stanowisku Sales Senior Manager, ChallengeRocket Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, informuje, iż w ramach ogłoszonego postępowania nie wpłynęły żadne oferty, w związku z czym nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami udzieli zamówienia "z wolnej ręki".

2017-08-31

Zapytanie ofertowe nr 3/POPW.01.01.02-18-0013/17

Zakup i dostawa infrastruktury IT

W związku z realizowanym projektem pn. „Innowacyjna platforma do rekrutacji specjalistów z branży IT - Challengerocket.com”, POPW.01.01.02-18-0013/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, CHALLENGEROCKET Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze 46, lok. 108A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:
- zakup i dostawa 5 szt. mobilnych urządzeń komputerowych typu laptop, 
- zakup i dostawa 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego (skaner + drukarka) do prac biurowych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami, udostępnionymi w plikach poniżej.

2017-12-06

Zapytanie ofertowe nr 3/POPW.01.01.02-18-0013/17 - Informacja o wyborze

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 3/POPW.01.01.02-18-0013/17 z dn. 06.12.2017, dotyczącego realizacji zamówienia - Zakup i dostawa infrastruktury IT, ChallengeRocket Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, informuje, iż w ramach ogłoszonego postępowania nie wpłynęły żadne oferty, w związku z czym nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami udzieli zamówienia "z wolnej ręki".

2017-12-14

Zapytanie ofertowe nr 4/POPW.01.01.02-18-0013/17

Opracowanie szczegółowej strategii działania oraz wsparcia w zakresie: content marketingu, social media, SEO, Public Relations, zarządzania kampaniami PPC/PPL

W związku z realizowanym projektem pn. „Innowacyjna platforma do rekrutacji specjalistów z branży IT - Challengerocket.com”, POPW.01.01.02-18-0013/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, CHALLENGEROCKET Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze 46, lok. 108A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: opracowanie szczegółowej strategii działania oraz wsparcia w zakresie: content marketingu, social media, SEO, Public Relations, zarządzania kampaniami PPC/PPL.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami, udostępnionymi w plikach poniżej.

2017-12-12

Zapytanie ofertowe nr 4/POPW.01.01.02-18-0013/17 - Informacja o wyborze

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 4/POPW.01.01.02-18-0013/17 z dn. 12.12.2017, dotyczącego realizacji zamówienia -  Opracowanie szczegółowej strategii działania oraz wsparcia w zakresie: content marketingu, social media, SEO, Public Relations, zarządzania kampaniami PPC/PPL, ChallengeRocket Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, informuje, iż w ramach ogłoszonego postępowania nie wpłynęły żadne oferty, w związku z czym nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami udzieli zamówienia "z wolnej ręki".

2017-12-29

Zapytanie ofertowe nr 5/POPW.01.01.02-18-0013/17

Opracowanie szczegółowej strategii działania oraz wsparcia w zakresie: content marketingu, social media, SEO, Public Relations, zarządzania kampaniami PPC/PPL

W związku z realizowanym projektem pn. „Innowacyjna platforma do rekrutacji specjalistów z branży IT - Challengerocket.com”, POPW.01.01.02-18-0013/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, CHALLENGEROCKET Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze 46, lok. 108A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: opracowanie szczegółowej strategii działania oraz wsparcia w zakresie: content marketingu, social media, SEO, Public Relations, zarządzania kampaniami PPC/PPL.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami, udostępnionymi w plikach poniżej.

2017-12-31

Zapytanie ofertowe nr 5/POPW.01.01.02-18-0013/17 - Informacja o wyborze

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 5/POPW.01.01.02-18-0013/17 z dn. 31.12.2017, dotyczącego realizacji zamówienia -  Opracowanie szczegółowej strategii działania oraz wsparcia w zakresie: content marketingu, social media, SEO, Public Relations, zarządzania kampaniami PPC/PPL, ChallengeRocket Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, informuje, iż w ramach ogłoszonego postępowania nie wpłynęły żadne oferty, spełniające kryteria określone w Zapytaniu ofertowym, w związku z czym nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami udzieli zamówienia "z wolnej ręki".

2018-01-30

Zapytanie ofertowe nr 6/POPW.01.01.02-18-0013/17

Rozbudowa technologiczna platformy Challengerocket

W związku z realizowanym projektem pn. „Innowacyjna platforma do rekrutacji specjalistów z branży IT - Challengerocket.com”, POPW.01.01.02-18-0013/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, CHALLENGEROCKET Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze 46, lok. 108A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:


Rozbudowa technologiczna platformy Challengerocket składająca się z 4 części:
1. Dodanie kontentu dotyczącego zadań programistycznych
2. Rozbudowa platformy o mechanizm auto-adaptacji poziomu trudności na podstawie dostarczonej specyfikacji
3. Dodanie zaawansowanego systemu raportowego dla rekrutera
4. Dodanie modułu oceny struktury kodu programistycznego w oparciu o metody sztucznej inteligencji

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami, udostępnionymi w plikach poniżej.

2018-02-14

Zapytanie ofertowe nr 6/POPW.01.01.02-18-0013/17 - Informacja o wyborze

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 6/POPW.01.01.02-18-0013/17 z dn. 14.02.2018, dotyczącego realizacji zamówienia - Rozbudowa technologiczna platformy Challengerocket składająca się z 4 części, ChallengeRocket Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Szczegoły w zakresie wyboru wykonawcy udostępniono poniżej:

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 6/POPW.01.01.02-18-0013/17 z dn. 14.02.2018, dotyczącego realizacji zamówienia - Rozbudowa technologiczna platformy Challengerocket składająca się z 4 części, „Innowacyjna platforma do rekrutacji specjalistów z branży IT - Challengerocket.com”, POPW.01.01.02-18-0013/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, ChallengeRocket Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, która została złożona przez: PROCOD TOMASZ NOWAKOWSKI (NIP: 7542692618), ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław

2018-02-23