Ben 10 Omnicode
Hackathon

CURRENT STATUS

Completed

Find out about all the necessary details & register there!

 • LOCATION Warszawa
 • PRIZE POOL Roboty + sekretne nagrody
 • DATE Oct 12, 2019 11:00 - 14:45 UTC

Ben 10 Omnicode Hackathon

Regulamin

Cartoon Network Ben 10 — konkurs Omnicode 


INFORMACJA PRAWNA: Niniejsze zasady i warunki („Warunki”) określają podstawę uczestnictwa w Promocji Cartoon Network Ben 10 Omnicode („Promocja”) zarządzanej i administrowanej przez Turner Broadcasting System Europe Limited z siedzibą w Turner House, 16 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7HS, Wielka Brytania („Turner”). Wpisanie swojego Kodu Specjalnego (zdefiniowanego poniżej w ustępie 7) i rejestracja online uważana jest za pełną akceptację niniejszych Warunków. Należy zapoznać się z naszą polityką prywatności pod adresem https://www.cartoonnetwork.pl/privacy-policy, która wyjaśnia sposób wykorzystywania podanych przez Ciebie danych w związku z uczestnictwem w tej Promocji.

W Promocji mogą wziąć udział tylko osoby mieszkające w Polsce. Turner zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji, usunięcia rejestracji i/lub odmowy wysyłki Nagrody, bądź jej realizacji (jak zdefiniowano poniżej w ustępie 11) osobom, które nie spełniają warunków uczestnictwa.

Wszyscy uczestnicy poniżej osiemnastego roku życia (18) muszą posiadać zgodę rodzica/opiekuna na udział w Promocji, a ich rodzic/opiekun musi zaakceptować niniejsze Warunki w swoim imieniu i w imieniu uczestnika. Biorąc udział w Promocji, każdy uczestnik potwierdza, że uzyskał taką zgodę, przyjmuje te Warunki za wiążące i potwierdza, że uzyskał wymaganą zgodę rodzica/opiekuna.


Ważne daty

 1. Promocja trwa od godziny 00:00 1 sierpnia 2019 r. („Data rozpoczęcia”) do godziny 23:59 31 sierpnia 2019 r. („Data zamknięcia”) („Terminy promocji”).
 2. Należy się zarejestrować, używając Formularza konkursowego w Grze najpóźniej do godziny 23:59 31 sierpnia 2019 r. Po upływie tego terminu rejestracja nie będzie możliwa. Wszystkie zgłoszenia uznaje się za przyjęte w momencie ich wprowadzenia w Grze (jak określono poniżej).


Jak ubiegać się o nagrodę

 1. Należy zagrać w grę Ben 10 Omnicode („Gra”) i podać swój wiek („Przedział wiekowy”): siedem (7) lat lub mniej („Dolny przedział wiekowy”) lub między osiem (8) a dwanaście (12) lat („Górny przedział wiekowy”). Wybranie nieprawidłowego Przedziału wiekowego spowoduje natychmiastową dyskwalifikację. 
 2. Aby odblokować Promocję oraz otrzymać możliwość udziału w niej, należy ukończyć co najmniej Poziom 2 Gry. Aby poprawić swój wynik, należy grać na tej samej przeglądarce i tym samym urządzeniu. Jeśli w promocji chcą wziąć udział przyjaciele lub rodzeństwo, każda osoba musi korzystać z innej przeglądarki i/lub urządzenia.
 3. Po przystąpieniu do Promocji można poprawić swój wynik, zdobywając więcej punktów w Grze, pod warunkiem grania na tej samej przeglądarce i tym samym urządzeniu. Wynik jest aktualizowany automatycznie.
 4. Na każdym poziomie Gry można zdobyć ograniczoną liczbę punktów, dlatego w przypadku chęci ponownego rozegrania poziomu, punkty stanowiące dodatnią różnicę między wynikami zostaną przyznane tylko wtedy, jeśli uda się zdobyć wynik wyższy niż poprzednio. W grze dostępnych jest łącznie 28 poziomów, w których można zdobyć łącznie 139 550 punktów.
 5. W przypadku problemów z korzystaniem z Gry skontaktuj się z obsługą klienta Cartoon Network, jak określono w ustępie 32.
 6. Wyczyszczenie historii przeglądarki może spowodować usunięcie bieżącej sesji Gry. Jeśli zdarzy się to po przystąpieniu do Promocji, nie będzie można poprawić wyniku ostatniego zgłoszenia do Promocji. Aby poprawić wynik nowej sesji, należy jeszcze raz zgłosić się do Promocji i ponownie rozegrać Grę. Do Promocji zostanie zakwalifikowane wyłącznie zgłoszenie o najwyższym wyniku.
 7. Do Promocji można przystąpić maksymalnie pięć (5) razy w różnych sesjach Gry, przy użyciu różnych przeglądarek i/lub urządzeń.
 8. Wszelkie nieuczciwe zachowania, takie jak hakowanie, stosowanie niebezpiecznych kodów lub próby oszustwa spowodują dyskwalifikację. 


Nagroda(-y)

 1. Każda gra rozegrana zgodnie z ustępem 3 („Ważne zgłoszenie”) gwarantuje graczowi („Uczestnik”) prawo do udziału w Grze. Liczba uzyskanych punktów umożliwi określenie, czy Uczestnik jest upoważniony do otrzymania jednej (1) z pięciu (5) nagród („Nagroda”) dostępnych w Promocji dla danego Przedziału wiekowego. Nagrodą jest zaproszenie na imprezę „Hackathon”, która odbędzie się w Centrum Handlowym Blue City (Al. Jerozolimskie 179, Warszawa) 12 października 2019 r., gdzie zostaną rozdane kolejne sekretne nagrody. Turner zastrzega sobie prawo do zmiany Nagrody z dowolnego powodu na inną, o podobnej wartości.
 2. Liczba punktów uzyskanych po zagraniu przez Uczestnika w Grę pozwoli określić, czy jest on upoważniony do otrzymania Nagrody. Z każdego Przedziału wiekowego zostanie wyłonionych pięciu (5) Uczestników z najwyższymi wynikami uzyskanymi w Grze, którzy zdobędą Nagrodę. W razie remisu między Uczestnikami, którzy zdobyli w Grze identyczną liczbę punktów, Nagrodę otrzyma Uczestnik, który zdobył te punkty wcześniej. 


Aby uniknąć wątpliwości, punkty kumulują się, a najwyższe wyniki będą uwzględniane w Promocji po zgromadzeniu większej liczby punktów pod warunkiem, że rozgrywka będzie odbywać się w Terminach promocji.  


Inne ważne informacje

 1. Biorąc udział w Promocji (zgodnie z poniższą definicją), wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Należy również zapoznać się z naszą polityką prywatności pod adresem https://www.cartoonnetwork.pl/privacy-policy, która wyjaśnia sposób wykorzystywania podanych przez Ciebie danych w związku z uczestnictwem w tej Promocji.
 2. Aby móc zagrać w Grę i wziąć udział w Promocji, potrzebujesz: komputera lub innego urządzenia typu Internet-ready z dostępem do Internetu w celu rejestracji w Promocji. 
 3. Wyklucza się możliwość ubiegania się o zwrot wszelkich kosztów (na przykład kosztów transmisji danych) poniesionych podczas grania w Grę. Koszty takie ponosi Uczestnik. 
 4. Firma Turner nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy lub techniczne awarie komputerów, systemów on-line, serwerów, dostawców, sprzętu komputerowego i/lub oprogramowania w związku ze zgłoszeniem na stronie internetowej ani żadnej usługi dostawczej.
 5. Wyklucza się zwroty z tytułu wadliwych produktów oraz innych działań związanych z Grą. Zasady te nie naruszają uprawnień ustawowych.
 6. Jeśli Nagroda nie jest dostępna, firma Turner może skontaktować się z Tobą, korzystając z Danych konta podanych przy rejestracji, aby zaoferować substytut o podobnej wartości, wybrany przez firmę Turner według swojego wyłącznego uznania. Wyklucza się alternatywę w gotówce.
 7. Z rejestracji i udziału w tej Promocji wyłączeni są pracownicy i rodziny pracowników firmy Turner, jej filii, poddostawców, agentów, następców prawnych lub wszelkich innych podmiotów zawodowo związanych z tą Promocją.
 8. Nie uznaje się za ważne zgłoszeń dokonanych online metodami generowanymi przez skrypty, makra lub urządzenia automatyczne.
 9. Firma Turner zastrzega sobie prawo wycofania lub unieważnienia zgłoszenia lub Ważnego zgłoszenia w przypadku złamania (lub uzasadnionego podejrzenia firmy Turner, że takie złamanie nastąpiło lub nastąpi) niniejszych Warunków.
 10. Rejestrując się online, Uczestnik zostanie poproszony o podanie danych określonych w niniejszych Warunkach. Uczestnik otrzyma możliwość wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez firmę Turner wszelkich podanych danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych. Więcej szczegółów na temat zbieranych danych i ich wykorzystania przez firmę Turner znajduje się w polityce prywatności Cartoon Network, dostępnej pod adresem https://www.cartoonnetwork.co.uk/privacy-policy.
 11. Firma Turner wyklucza odpowiedzialność w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo z tytułu wszelkich strat, szkód i roszczeń wnoszonych w związku z uczestnictwem w niniejszej Promocji i/lub korzystaniem z Nagrody.
 12. Firma Turner zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie, jeśli stanie się to nieuniknione w wyniku okoliczności pozostających poza jej rozsądną kontrolą. Aktualny zapis niniejszych Warunków będzie dostępny przez cały okres trwania Promocji pod adresem https://ben10.cartoonnetwork.pl.
 13. Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu, a wszelkie spory wynikłe z niniejszych Warunków lub związane z nimi podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Polsce.
 14. Jeśli masz pytania dotyczące tej Promocji lub jeśli chcesz się z nami skontaktować, zwróć się do obsługi klienta Cartoon Network pod adresem https://www.cartoonnetwork.pl/privacy-policy.
 15. Promocja jest organizowana i obsługiwana przez firmę Turner Broadcasting System Europe Limited z siedzibą pod adresem Turner House, 16 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7HS, Wielka Brytania.
 16. Przystępując do Promocji na mocy niniejszych Warunków, każdy Uczestnik („Ty”, „Twój”, „Uczestnik”) akceptuje zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków oraz decyzje firmy Turner, które będą uznawane za ostateczne w związku z wszelkimi sprawami związanymi z Promocją. Nie przewiduje się prowadzenia dalszej korespondencji z firmą Turner w tej sprawie.
 17. Wszystkie godziny i daty podane w niniejszych Warunkach odnoszą się do godzin i dat w Polsce. W przypadku sporów związanych z godziną lub datą zgłoszenia, decyzja firmy Turner będzie ostateczna. 
 18. Wszelkie spory lub roszczenia dotyczące Promocji należy kierować w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od zakończenia Promocji na adres Turner House 16 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7HS, Wielka Brytania, z dopiskiem „Ben 10 Omnicode 2019”. Turner zastrzega sobie prawo skrócenia, odroczenia, zmiany lub anulowania Promocji (z uwzględnieniem między innymi oferowanych Nagród), jeśli według własnego uznania zdecyduje, że wymagają tego okoliczności; nie ponosi za to odpowiedzialności na jakiejkolwiek podstawie. 
 19. Wydrukowaną kopię niniejszych Oficjalnych zasad oraz/lub listę zwycięzców można uzyskać, wysyłając kopertę ze znaczkiem i własnym adresem zwrotnym na poniższy adres w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od daty zakończenia Promocji: Turner House, 16, Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7HS, Wielka Brytania, z dopiskiem „Ben 10 Omnicode 2019”. Należy też podać informację, czy chodzi o Oficjalne zasady czy Listę zwycięzców.
 20. Zaleca się, aby wszyscy Uczestnicy przechowywali kopię tych Warunków do wykorzystania w przyszłości.