#challengePZU Medium

CURRENT STATUS

Completed

OTHER CHALLENGES

Thanks to all Participants!

  • TYPE LIVE CODING CHALLENGE
  • PRIZE POOL 15 000 zł
  • DATE Aug 01 - Sep 30, 2019 23:59 CEST

Regulamin

Regulamin konkursu online - #challengePZU§ 1 [postanowienia wstępne]


1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu pod nazwą – #challengePZU (dalej w treści jako „Konkurs”), którego organizatorem jest assess24.io Sp. z o.o. (Rynek 60/U6, 50-116 Wrocław), NIP: 8971867817, KRS: 0000791919 (dalej w treści jako „Organizator”). 

2. Konkurs odbywa się w terminie 01.08-30.09.2019 r. w postaci konkursu online (dalej w treści jako „Czas trwania Konkursu”).

3. Przystąpienie do Konkursu jest możliwe tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu.


§ 2 [warunki uczestnictwa w konkursie]


1. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, które w chwili zgłoszenia udziału w Konkursie spełniają następujące warunki:

a) ukończyły 18 rok życia,

b) posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

d) zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub spółek grupy kapitałowej PZU (Partnera Konkursu), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, ani najbliżsi członkowie ich rodzin (przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych w linii bocznej do I stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub spowinowacone).

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.


§ 3 [zasady konkursu]


1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.pzu.challengerocket.com. Formularz rejestracji może być wypełniony wyłącznie jeden raz, przez osobę przystępującą do Konkursu.

2. Udział w Konkursie można wziąć wyłącznie indywidualnie. 

3. Zadaniem Uczestnika w Konkursie jest indywidualne rozwiązanie zadań programistycznych („Praca Konkursowa”) umieszczonych na platformie ChallengeRocket, znajdujących się na stronie konkursowej pod adresem www.pzu.challengerocket.com, w Czasie trwania Konkursu. 

4. Każdy Uczestnik może zgłosić się do Konkursu i podejść do rozwiązywania Pracy Konkursowej tylko raz. Po rozpoczęciu Konkursu, Uczestnik musi ukończyć go w wyznaczonym czasie. Po zakończeniu Konkursu (rozwiązaniu Pracy Konkursowej) nie będzie możliwe ponowne podejście do Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności przystąpienia do Konkursu przez wszystkich Uczestników Konkursu.

5. Praca Konkursowa może być rozwiązana wyłącznie za pomocą języków Java oraz SQL.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia czy cały kod zgłoszonej Pracy Konkursowej z wyłączeniem gotowych, powszechnie dostępnych i legalnych bibliotek został stworzony przez Uczestnika Konkursu w ramach jego trwania oraz czy Uczestnik Konkursu nie dopuścił się innych naruszeń Regulaminu.

7. W przypadku ustalenia naruszenia przez Uczestnika Konkursu postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Organizatorowi przysługiwać będzie prawo dyskwalifikacji danego Uczestnika z udziału w Konkursie. Weryfikacja postępowania Uczestników Konkursu przez Organizatora odbywać się może nie tylko w Czasie trwania Konkursu, ale też w czasie przygotowań do Konkursu oraz po jego zakończeniu, o ile to zachowanie Uczestników Konkursu jest związane z samym Konkursem.


§ 4 [nagrody]


1. Wyniki uzyskane przez Uczestników Konkursu zostaną opublikowane po zakończeniu Konkursu.

2. Zwycięzcą konkursu zostaje Uczestnik, który rozwiąże indywidualnie wszystkie Prace Konkursowe, w najkrótszym czasie oraz z największą liczbą punktów.

3. Organizator zapewnia nagrody pieniężne dla Zwycięskich Uczestników, będących autorami 3 najlepszych Prac Konkursowych, odpowiednio za zajęcie:

a) 1. miejsca o wartości 10 000 złotych netto dla Uczestnika,

b) 2. miejsca o wartości 3 000 zł netto dla Uczestnika,

c) 3. miejsca o wartości 2 000 zł netto dla Uczestnika.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród dla Uczestników Konkursu.

4. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi 2.10.2019 r. za pośrednictwem strony www.pzu.challengerocket.com.

5. Zwycięzcy zobowiązują się do dostarczenia Organizatorowi kompletnych i poprawnych danych dot. rachunku bankowego oraz danych osobowych umożliwiających rozliczenie podatkowe nagrody w terminie 14 dni roboczych, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców (tj. do dnia 21.10.2019 r.). Wypłata każdej nagrody nastąpi w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania od zwycięzcy kompletnych i poprawnych danych. W przypadku nie dostarczenia wyżej wymienionych informacji w przeciągu 14 dni roboczych, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców Konkursu (tj. 2.10.2019 r.), Organizator rezerwuje sobie prawo do anulowania nagrody lub przyznania jej innemu Uczestnikowi.

6. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

7. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wypłatą Zwycięskim Uczestnikom nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego 10% zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., nr 14 poz. 176 ze zm.).


§ 5. [prawa własności intelektualnej do pracy konkursowej]


1. Właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej do prac i utworów stworzonych podczas Konkursu pozostają Uczestnicy Konkursu.

2. Uczestnik oświadcza, że Praca Konkursowa jest jego autorstwa i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestnik Konkursu oświadcza także, iż przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora a dotyczących Pracy Konkursowej, w tym roszczeń powstałych w związku z realizacją przez Uczestnika Konkursu działalności gospodarczej lub zawodowej w oparciu o Pracę Konkursową, z wykorzystaniem/użyciem tej Pracy Konkursowej.

3. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi i Partnerowi zgody na wykorzystanie fotografii, zrzutów ekranu i innych materiałów ukazujących Uczestników, stronę lub inne elementy związane z Konkursem dla celów wewnętrznych oraz promocyjnych Organizatora oraz Partnera Konkursu.

     

§ 6 [przetwarzanie danych osobowych]


1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), uzyskiwanych w trakcie rejestracji udziału w Konkursie oraz w trakcie Konkursu jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu:

a) rejestracji udziału w Konkursie, przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania Nagród zgodnie z niniejszym Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Ponadto Uczestnicy w trakcie rejestracji mogą wyrazić zgodę na udostępnienie ich danych osobowych w celach otrzymywania od Spółek Grupy PZU (PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Zdrowie SA, TUW PZUW, PZU Pomoc SA, PZU CO SA, PZU Finanse Sp. z o.o) powiadomień o aktualnych ofertach pracy na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku wyrażenia zgody Uczestnika administratorem danych wykorzystywanych w celu wysyłki ofert pracy i rekrutacji są Spółki Grupy PZU (PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Zdrowie SA, TUW PZUW, PZU Pomoc SA, PZU CO SA, PZU Finanse Sp. z o.o). Kontakt z administratorami jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na adresy siedziby administratorów: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa (PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA), ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa (PZU Zdrowie SA, TUW PZUW, PZU Pomoc SA, PZU CO SA, PZU Finanse Sp. z o.o), bądź za pośrednictwem wyznaczonego w Grupie PZU Inspektora Ochrony Danych: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; e-mail: IODpzu@pzu.pl. Dane we wskazanym celu będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

4. Dane uczestników mogą być udostępnione podmiotom wspomagającym Organizatora w celu ich przetwarzania, w tym dostawcom usług – przetwarzających dane w imieniu Organizatora. Ponadto dane mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane zostaną udostępnione spółkom z Grupy PZU (PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Zdrowie SA, TUW PZUW, PZU Pomoc SA, PZU CO SA, PZU Finanse Sp. z o.o) – w przypadku, jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na przekazanie jego danych w celu przedstawienia mu oferty pracy.

5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, niemniej jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie ze względu na jego rodzaj i sposób przeprowadzenia oraz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3.

6. Dane Uczestników będą przechowywane:

a) przez okres niezbędny do czasu zakończenia Konkursu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

b) do czasu cofnięcia przez Uczestnika zgody na otrzymywanie powiadomień o aktualnych ofertach pracy;

c) przez okres niezbędny do czasu wypełnienia uzasadnionego prawnie interesu stanowiącego podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7. Organizator jak i Spółki z Grupy PZU zapewniają Uczestnikom Konkursu realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych, tj. prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania danych, prawa do przenoszenia danych, prawa sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – w zakresie, w jakim przetwarzanie opiera się na zgodzie Uczestnika.

8. W celu realizacji uprawnień wymienionych powyżej Uczestnik może zwrócić się do Organizatora na następujący adres e-mail: assess24io@gmail.com lub w przypadku wyrażonej zgody, o której mowa w ust. 3 na adres: IODpzu@pzu.pl lub na adresy wskazane w ust.3 powyżej.


§ 7 [postanowienia końcowe]


1. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin oraz informacje umieszczone na oficjalnej stronie wyzwania: www.pzu.challengerocket.com. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi względami niezależnymi od Organizatora.

3. Organizator poinformuje Uczestnika o zmianie postanowień Regulaminu drogą elektroniczną oraz umieści Regulamin w nowym brzmieniu na stronie internetowej Konkursu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody majątkowe lub niemajątkowe wyrządzone przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub w wyniku i w związku z przeznaczeniem bądź nie przeznaczeniem Nagrody. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub usunięcia treści, które naruszają powszechnie obowiązujące zasady prawa, w trakcie trwania Konkursu oraz do zakończenia głosowania publiczności.

6. Niniejszy Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Konkursu: www.pzu.challengerocket.com