bankITup - "Bank 2030"

CURRENT STATUS

Completed

SEE RESULTS

Thanks to all Participants!

bankITup - "Bank 2030"

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „bankITup”§ 1 [postanowienia wstępne]


1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu pod nazwą - „bankITup” (dalej w treści jako „Konkurs”), którego organizatorem jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000008723. NIP: 896 000 56 73; (dalej w treści jako ,,Organizator”). Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs odbywa się w terminie 20-21 maja 2017 r. w Strefie Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej (ul. Hoene-Wrońskiego 10, 50-376 Wrocław).
3. Przystąpienie do Konkursu jest możliwe tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu.


§ 2 [warunki uczestnictwa w konkursie]


1. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, które w chwili zgłoszenia udziału w Konkursie spełniają następujące warunki:
a) ukończyły 18 rok życia
b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
d) zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy byli zaangażowani bezpośrednio w prace związane z realizacją konkursu ani najbliżsi członkowie ich rodzin (przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych w linii bocznej do I stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub spowinowacone).
3. Pozostali pracownicy Banku mogą uczestniczyć w konkursie, konkurując o osobną pulę nagród zgodnie z zasadami opisanymi w § 4.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.


§ 3 [zasady konkursu]


1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej www.challengerocket.com/bankitup.
2. W trakcie trwania Konkursu uczestnicy będą pracować w zespołach (dalej "Zespół"), składających się z minimalnie 3 i maksymalnie 5 osób.
3. Każdy z członków Zespołu jest traktowany jak Uczestnik Konkursu (dalej „Uczestnik Konkursu”). Jeśli osoba zgłaszająca się do udziału w Konkursie ma już swój Zespół, to każdy jego członek musi wysłać zgłoszenie indywidualnie, zaznaczając na formularzu aplikacyjnym nazwę Zespołu do którego należy.
4. Osoby aplikujące indywidualnie będą mogły dołączyć do istniejących Zespołów w trakcie trwania Konkursu.
5. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Konkursie wybrane osoby lub Zespoły zostaną poinformowane drogą e-mailową.
6. Jeśli w skład Zespołu wchodzi przynajmniej jedna osoba będąca pracownikiem Banku (z wyłączeniem pracowników związanych z organizacją Konkursu) to wtedy Zespół ten konkuruje o osobną pulę nagród, zgodnie z zasadami opisanymi w § 4.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby przyjmowanych Zgłoszeń do Konkursu.
8. W trakcie trwania Konkursu, Zespół pracuje nad pojedynczą Pracą Konkursową.
9. Nagrody lub wyróżnienia określone w Regulaminie otrzymają Uczestnicy Konkursu, którzy zgodnie z Regulaminem, warunkami i harmonogramem Konkursu zaprezentują najlepsze w ocenie Jury prace konkursowe, zgodnie z kryteriami przedstawionymi w § 4 ust. 2 Regulaminu.
10. Prace konkursowe powinny dotyczyć tematu przewodniego Konkursu – Bank 2030.
11. Konkurs trwa 26 godzin („Czas trwania Konkursu”). Rozpoczęcie Konkursu następuje o godz. 10:00 - 20 maja 2017, zakończenie o godz. 12:00 dnia następnego.
12. Uczestnicy biorący udział w Konkursie mają za zadanie stworzyć kompletne rozwiązanie od podstaw („Praca Konkursowa”) w Czasie trwania Konkursu. Dopuszczalne jest wcześniejszy przygotowanie warstwy graficznej. Dopuszczalne jest wykorzystywanie ogólnodostępnych bibliotek programistycznych. Jeśli dany uczestnik przystępując do Konkursu, posiada już częściowo rozwinięty projekt to wtedy powinien zgłosić ten fakty Organizatorowi i zaznaczyć w jaki sposób planuje rozbudować go w trakcie trwania Konkursu. W tej sytuacji ocenie Jury podlegać będzie jedynie dodatkowy moduł o jaki oryginalny projekt został rozszerzony w trakcie trwania wydarzenia.
13. Konkurs zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu:

Lp.

Wydarzenie

Data

1.

Ogłoszenie tematyki Konkursu

17.03.2017

2.

Rejestracja Uczestników

17.03. – 15.05.2017

3.

Hackathon i ogłoszenie Zwycięzców

20-21.05.2017

4.

Głosowanie publiczności 

21.05. – 04.06.2017

5.

Przyznanie Nagrody Publiczności

05.06.2017


14.
Podczas Konkursu Organizator zapewnia miejsce do pracy z dostępem do sieci internetowej. Uczestnikom Konkursu zostaną również zapewnione posiłki i napoje.
15. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników Konkursu.
16. Podczas Konkursu dla Uczestników Konkursu dostępni będą Mentorzy – tj. przedstawiciele merytorycznych obszarów Organizatora, którzy będą wspierać uczestników oraz udzielać porad i odpowiedzi na pytania dotyczące procesu tworzenia pracy konkursowej. Mentorzy będą dostępni w przedziałach czasowych wskazanych przez Organizatora.
17. Uczestnicy Konkursu będą prezentować swoje Prace Konkursowe przez składem Jury. Czas prezentacji jednej pracy konkursowej nie może przekroczyć 3 minut.
18. Z zastrzeżeniem ust. 14 powyżej, Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapewnić sobie wszelki sprzęt, urządzenia lub oprogramowanie niezbędne do wykonania Pracy konkursowej.
19. W przypadku ustalenia naruszenia przez Uczestnika Konkursu lub Zespołu postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Organizatorowi przysługiwać będzie prawo dyskwalifikacji danego Zespołu.


§ 4 [nagrody]


1. Prace konkursowe oceniane będą przez Jury w składzie: 2 osoby będące przedstawicielami Organizatora, 3 osoby niebędące przedstawicielami Organizatora.
2. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:
a) Innowacyjność i atrakcyjność rozwiązania,
b) Potencjał rozwojowy i biznesowy Projektu,
c) Potencjał społeczny,
d) Adekwatność do tematyki Konkursu,
e) Użyteczność i estetyka,
f) Formuła i sposób prezentacji.
3. Organizator zapewnia:
3.1. Nagrody dla Zwycięskich Zespołów składających się wyłącznie z osób nie będących pracownikami Organizatora, za zajęcie:
a) 1. miejsca o wartości 5000 zł dla Zespołu
b) 2. miejsca o wartości 3500 zł dla Zespołu
c) 3. miejsca o wartości 2500 zł dla Zespołu
d) Nagrodę Publiczności w postaci kamery GoPro HERO 5 dla każdego członka Zespołu o wartości 2000 zł każda.
3.2. Jedną Nagrodę dla Zwycięskiego Zespołu, w którego skład wchodzi przynajmniej jedna osoba będąca pracownikiem Organizatora, o łącznej wartości 5000 zł.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody dla Uczestników będących jego pracownikami, w przypadku gdy w Konkursie uczestniczyć będzie co najmniej 6 Zespołów w których składzie jest co najmniej jeden pracownik.
5. Nagroda Publiczności zostanie przyznana Zespołowi, który otrzyma największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym, które odbędzie się za pośrednictwem serwisu ChallengeRocket.com, w terminie 21.05. – 04.06.2017.
6. Organizator może przyznać nagrody dodatkowe dla Uczestników.
7. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
8. Ogłoszenie zwycięzców Hackathonu nastąpi 21 maja 2017r. Autorzy zwycięskich projektów zobowiązują się do dostarczenia Organizatorowi kompletnych i poprawnych danych dot. rachunku bankowego oraz danych osobowych umożliwiających rozliczenie podatkowe nagrody w terminie 14 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców (tj. do 4 czerwca 2017r.). Wypłata każdej nagrody nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania od zwycięzcy kompletnych i poprawnych danych. W przypadku nie dostarczenia wyżej wymienionych informacji w przeciągu 14 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców Konkursu (tj. od 21 maja 2017r.), Organizator rezerwuje sobie prawo do anulowania nagrody lub przyznania jej innemu Zespołowi.
9. Nagroda Publiczności: ogłoszenie wyników głosowania internetowego nastąpi 05.06.2017r. Autorzy nagrodzonego Projektu zobowiązują się do dostarczenia Organizatorowi kompletnych i poprawnych danych dot. rachunku bankowego oraz danych osobowych umożliwiających rozliczenie podatkowe i dostarczenie nagrody w terminie 14 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców (tj. do 19 czerwca 2017r.). Przesłanie Nagrody Publiczności Zwycięzcom nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania poprawnych danych. W przypadku nie dostarczenia wyżej wymienionych informacji w przeciągu 14 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców Konkursu (tj. od 05 czerwca 2017r.), Organizator rezerwuje sobie prawo do anulowania nagrody lub przyznania jej innemu Zespołowi.
10. Do każdej z Nagród zostanie doliczona dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej równowartości 10% należnego podatku dochodowego od łącznej wartości Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, ustalonego od łącznej wartości Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej. Od łącznej wartości nagród, Organizator jako płatnik potrąci 10% zryczałtowany podatek dochodowy i pobrany podatek przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.


§ 5 [prawa własności intelektualnej do pracy konkursowej]


1. Właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej do prac i utworów stworzonych podczas Konkursu pozostają Uczestnicy.
2. Zespół oświadcza, że zrealizowany podczas Hackathonu Projekt jest jego autorstwa i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza także, iż przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z realizacją przez Uczestnika działalności gospodarczej lub zawodowej w oparciu o Projekt przygotowany podczas Konkursu.
3. Uczestnik poprzez uczestnictwo w Konkursie udziela Organizatorom zgody na utrwalanie jego wizerunku na materiałach foto i video w celach promocyjnych przez nieokreślony okres czasu, bez ograniczeń i bez wynagrodzenia.
4. Uczestnik udziela Organizatorom zgody na wykorzystanie wszelkich fotografii ukazujących Prace Konkursowe, które zostały stworzone w trakcie trwania Konkursu dla celów wewnętrznych oraz promocyjnych


§ 6 [postanowienia końcowe]


1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi względami niezależnymi od Organizatora.
2. Organizator poinformuje Uczestnika o zmianie postanowień Regulaminu drogą elektroniczną oraz umieści Regulamin w nowym brzmieniu na stronie internetowej.
3. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Uczestnika. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
4. Uczestnik w trakcie wydarzenia nie może być pod wpływem alkoholu ani narkotyków.
5. Organizator oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu będących osobami fizycznymi, i że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz jego rozstrzygnięcia, jak również że dane te nie będą udostępniane osobom trzecim. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Konkursie. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Niniejszy Regulamin zostanie opublikowany w Intranecie Banku Zachodniego WBK oraz na stronie: www.challengerocket.com/bankitup/zasady. Organizator może również opublikować Regulamin na stronie internetowej bzwbk.pl.