bankITup - Dane rządzą!

CURRENT STATUS

Completed

SEE RESULTS

Thanks to all Participants!

bankITup - Dane rządzą!

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „bankITup”


1 [postanowienia wstępne]


1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu pod nazwą - „bankITup” (dalej w treści jako „Konkurs”), którego organizatorem jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000008723. NIP: 896 000 56 73; (dalej w treści jako ,,Organizator”). Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

 1. I etap odbywa się w terminie 14-15.04.18 r. w Strefie Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej (ul. Hoene-Wrońskiego 10, 50-376 Wrocław);
 2. II etap odbywa się w terminie od 18.04.2018 do 15.06.2018 r., w formie pracy zdalnej.

3. Przystąpienie do Konkursu jest możliwe tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu.


2 [warunki uczestnictwa w konkursie]


1. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, które w chwili zgłoszenia udziału w Konkursie spełniają następujące warunki:

 1. ukończyły 18 rok życia,
 2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. posiadające adekwatną wiedzę i umiejętności pozwalające na stworzenie Pracy Konkursowej,
 4. zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowały jego postanowienia.

2. W konkursie nie może uczestniczyć Organizator, członkowie organów Organizatora, pracownicy Organizatora lub inne osoby związane z Organizatorem stałą umową cywilnoprawną, jak również członkowie rodzin członków organów i pracowników Organizatora, a także członkowie Jury oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych w linii bocznej do II stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub spowinowacone. 
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.


3 [zasady konkursu]


1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej www.challengerocket.com/bankitup2018.
2. W trakcie trwania Konkursu uczestnicy będą pracować w zespołach (dalej "Zespół"), składających się z minimalnie 2 i maksymalnie 5 osób.
3. Po I etapie Konkursu Jury wybierze co najmniej 3 Zespoły (dalej “Finaliści”), które przejdą do II etapu Konkursu i we współpracy z przedstawicielami Organizatora będą kontynuować pracę nad rozwojem Prac Konkursowych. Udział w II etapie Konkursu jest dobrowolny.
4. Każdy z członków Zespołu jest traktowany jak Uczestnik Konkursu (dalej „Uczestnik Konkursu”). Jeśli osoba zgłaszająca się do udziału w Konkursie ma już swój Zespół, to każdy jego członek musi wysłać zgłoszenie indywidualnie, zaznaczając na formularzu aplikacyjnym nazwę Zespołu do którego należy.
5. Osoby aplikujące indywidualnie będą mogły dołączyć do istniejących Zespołów w trakcie trwania I etapu Konkursu.
6. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Konkursie wybrane osoby lub Zespoły zostaną poinformowane drogą e-mailową.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby przyjmowanych Zgłoszeń do Konkursu.
8. W trakcie trwania Konkursu, Zespół pracuje nad pojedynczą Pracą Konkursową.
9. Nagrody lub wyróżnienia określone w Regulaminie otrzymają Uczestnicy Konkursu, którzy zgodnie z Regulaminem, warunkami i harmonogramem Konkursu zaprezentują najlepsze w ocenie Jury prace konkursowe, zgodnie z kryteriami przedstawionymi w § 4 ust. 3 Regulaminu
10. Prace konkursowe powinny dotyczyć tematu przewodniego Konkursu – Dane rządzą! czyli zbudowanie narzędzia, modelu lub algorytmu, które pozwoli identyfikować spółki z największym potencjałem rozwojowym i inwestycyjnym .
11. I etap Konkursu trwa 26 godzin („Czas trwania I etapu”). Rozpoczęcie Konkursu następuje o godz. 14.00, zakończenie o godz. 16.00 dnia następnego.
12. II etap Konkursu trwa od 18.04.2018 do 15.06.2018 roku. Wyniki tego etapu zostaną ogłoszone 29.06.2018 na stronie www.challengerocket.com/bankitup2018.
13. Organizator może odwołać II etap konkursu jeżeli do tego etapu nie przystąpią minimum 2 drużyny wskazane jako Finaliści I etapu.
14. Uczestnicy biorący udział w Konkursie mają za zadanie:

 1. w czasie trwania I etapu: stworzyć rozwiązanie od podstaw („Praca Konkursowa”). Dopuszczalne jest wcześniejsze przygotowanie warstwy graficznej. Dopuszczalne jest        wykorzystywanie ogólnodostępnych bibliotek programistycznych. Jeśli dany Uczestnik przystępując do Konkursu posiada już częściowo rozwinięty projekt, powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi i zaznaczyć, w jaki sposób planuje rozbudować go w trakcie trwania I etapu Konkursu. W tej sytuacji ocenie Jury podlegać będzie jedynie dodatkowy moduł, o jaki oryginalny projekt został rozszerzony w trakcie trwania wydarzenia;
 2. w czasie trwania II etapu: dopracować Pracę Konkursową (albo uzgodniony z Organizatorami jej fragment), tak by stanowiła kompletną całość. Działanie Prac Konkursowych zostanie zweryfikowane na danych dostarczonych przez Organizatora.

15. Podczas I etapu Konkursu, Organizator zapewnia miejsce do pracy z dostępem do sieci internetowej. Uczestnikom Konkursu zostaną również zapewnione posiłki i napoje.
16. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników Konkursu na I etap Konkursu.
17. Podczas I etapu Konkursu dla Uczestników dostępni będą Mentorzy – tj. przedstawiciele merytorycznych obszarów Organizatora, którzy będą wspierać uczestników oraz udzielać porad i odpowiedzi na pytania dotyczące procesu tworzenia pracy konkursowej. Mentorzy będą dostępni w przedziałach czasowych wskazanych przez Organizatora.
18. Podczas II etapu Konkursu Organizator zapewnia konsultacje z pracownikami Organizatora (z obszarów IT, business intelligence, bankowości i ryzyka), którzy będą udzielać Uczestnikom merytorycznych porad dotyczących ich Prac Konkursowych.
19. Uczestnicy I etapu Konkursu będą prezentować swoje prace konkursowe przez składem Jury. Czas prezentacji jednej pracy konkursowej nie może przekroczyć 3 minut.
20. Spośród prac zaprezentowanych podczas I etapu konkursu, Jury wybierze co najmniej 3 Finalistów, którzy przejdą do kolejnego etapu. Z grona wybranych Finalistów zostaną Jury wyłoni 3 Zespoły, które otrzymają nagrody pieniężne wymienione w §4 ust. 6. Celem II etapu jest rozwój wybranych Prac Konkursowych we współpracy z przedstawicielami Organizatora.
21. Spośród Finalistów, w II etapie Jury wybierze Zespół, który otrzyma Nagrodę Główną oraz możliwość dalszej współpracy z Organizatorem nad wdrożeniem Pracy Konkursowej.
22. Z zastrzeżeniem ust. 15 powyżej, Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapewnić sobie wszelki sprzęt, urządzenia lub oprogramowanie niezbędne do wykonania Pracy konkursowej.
23. W przypadku ustalenia naruszenia przez Uczestnika Konkursu lub Zespołu postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Organizatorowi przysługiwać będzie prawo dyskwalifikacji danego Zespołu.
24. Nagrody określone w Regulaminie otrzymają Uczestnicy Konkursu, którzy zgodnie z Regulaminem, warunkami i harmonogramem Konkursu zaprezentują najlepsze w ocenie Jury prace konkursowe, zgodnie z kryteriami przedstawionymi w § 4 ust. 3 Regulaminu.
25. Konkurs zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu: • publikacja landingu 16.02.2018,
 • rejestracja Uczestników 16.02. - 08.04.2018,
 • I etap 14-15.04.2018,
  • ogłoszenie Finalistów 15.04.2018,
  • głosowanie publiczności 17.04 - 06.05.2018,
  • ogłoszenie zwycięskiego zespołu głosowania publiczności 07.05.2018.
 • II etap 18.04.2018 do 15.06.2018,
  • dostarczenie ukończonej pracy konkursowej – 15.06.2018,
  • ogłoszenie Zwycięzcy 29.06.2018.


4 [nagrody]


1. Prace konkursowe w I etapie oceniane będą przez Jury w składzie: 3 osoby będące przedstawicielami Organizatora, 2 osoby nie będące przedstawicielami Organizatora.
2. Prace konkursowe w II etapie oceniane będą przez Jury w składzie: 3 osoby będące przedstawicielami Organizatora.
3. Wszystkie prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

 1. innowacyjność i atrakcyjność rozwiązania,
 2. potencjał rozwojowy i biznesowy Pracy Konkursowej,
 3. jakość kodu,
 4. adekwatność do tematyki Konkursu,
 5. użyteczność i estetyka,
 6. formuła i sposób prezentacji.

4. Uczestnicy I etapu Konkursu prezentują swoje Prace Konkursowe w formie prezentacji z uwzględnieniem wytycznych zamieszczonych na oficjalnej stronie Konkursu w zakładce "Zasoby". Uczestnicy dostarczają prezentacje na pendrivie w czasie określonym podczas trwania I etapu Konkursu.
5. Prace Konkursowe powstałe w trakcie trwania I etapu Konkursu powinny zostać umieszczone na platformie ChallengeRocket.com łącznie z opisem rozwiązania oraz linkiem do kodu źródłowego, umieszczonego na dowolnym repozytorium (widocznym dla sędziów w trakcie trwania oceny Prac Konkursowych).
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu oraz weryfikacji kodu źródłowego Pracy Konkursowej.
7. Organizator zapewnia:
7.1. Trzy nagrody dla Finalistów wyłonionych z I etapu Konkursu w postaci:

 1. 1. miejsca o wartości 8,000 zł dla Zespołu,
 2. 2. miejsca o wartości 4,000 zł dla Zespołu,
 3. 3. miejsca o wartości 1,000 zł dla Zespołu.

7.2. Jedną Nagrodę Główną dla zwycięskiej drużyny wyłonionej z II etapu Konkursu w postaci: 25,000 zł .
7.3. Jedną Nagrodę Publiczności dla Zwycięskiego Zespołu w postaci:5 000 zł dla Zespołu
8. Nagroda Publiczności zostanie przyznana Zespołowi, który otrzyma największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym, które odbędzie się za pośrednictwem serwisu ChallengeRocket.com, w terminie 16.04. – 06.05.2018.
9. Organizator może przyznać nagrody dodatkowe dla Uczestników.
10. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
11. Ogłoszenie Finalistów Hackathonu nastąpi 15.04.2018. Autorzy wyróżnionych Prac Konkursowych zobowiązują się do dostarczenia Organizatorowi kompletnych i poprawnych danych dot. rachunku bankowego oraz danych osobowych umożliwiających rozliczenie podatkowe nagrody w terminie 14 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców (tj. do 29 kwietnia 2018r.). Wypłata każdej nagrody nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania od zwycięzcy kompletnych i poprawnych danych. W przypadku nie dostarczenia wyżej wymienionych informacji w przeciągu 14 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców Konkursu (tj. od 15.04.2018), Organizator rezerwuje sobie prawo do anulowania nagrody lub przyznania jej innemu Zespołowi.
12. Ogłoszenie zwycięzcy Hackathonu nastąpi 29.06.2018. Autorzy zwycięskiej Pracy Konkursowej zobowiązują się do dostarczenia Organizatorowi kompletnych i poprawnych danych dot. rachunku bankowego oraz danych osobowych umożliwiających rozliczenie podatkowe nagrody w terminie 14 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców (tj. do 13. 07. 2018r.). Wypłata każdej nagrody nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania od zwycięzcy kompletnych i poprawnych danych. W przypadku nie dostarczenia wyżej wymienionych informacji w przeciągu 14 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców Konkursu (tj. od 29.06.2018), Organizator rezerwuje sobie prawo do anulowania nagrody lub przyznania jej innemu Zespołowi.
13. Ogłoszenie wyników głosowania internetowego nastąpi 07.05.2018 r. Autorzy nagrodzonej Pracy Konkursowej zobowiązują się do dostarczenia Organizatorowi kompletnych i poprawnych danych dot. rachunku bankowego oraz danych osobowych umożliwiających rozliczenie podatkowe i dostarczenie nagrody w terminie 14 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców (tj. do 21.05.2018). Przesłanie Nagrody Publiczności Zwycięzcom nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania poprawnych danych. W przypadku nie dostarczenia wyżej wymienionych informacji w przeciągu 14 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców Konkursu (tj. od 07.05.2018), Organizator rezerwuje sobie prawo do anulowania nagrody lub przyznania jej innemu Zespołowi.
14. Do każdej z Nagród zostanie doliczona dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej równowartości 10% należnego podatku dochodowego od łącznej wartości Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, ustalonego od łącznej wartości Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej. Od łącznej wartości nagród, Organizator jako płatnik potrąci 10% zryczałtowany podatek dochodowy i pobrany podatek przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.


5 [prawa własności intelektualnej do Pracy Konkursowej]


1. Właścicielami wszelkich praw do prac i utworów stworzonych podczas I etapu Konkursu pozostają Uczestnicy.
2. Zespół oświadcza, że zrealizowana i zaprezentowana podczas Hackathonu Praca Konkursowa jest jego autorstwa i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza także, iż przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z prowadzeniem przez Uczestnika, działalności gospodarczej lub zawodowej, w oparciu o Pracę Konkursową przygotowaną podczas Konkursu.
3. Zwycięzca II etapu Konkursu zobowiązany jest w drodze umowy do przeniesienia na Bank autorskich praw majątkowych do złożonych Prac Konkursowych.
4. Uczestnik poprzez uczestnictwo w Konkursie udziela Organizatorom zgody na utrwalanie jego wizerunku na materiałach foto i video w celach promocyjnych przez nieokreślony okres czasu, bez ograniczeń i bez wynagrodzenia.
5. Uczestnik udziela Organizatorom zgody na wykorzystanie wszelkich fotografii ukazujących Prace Konkursowe, które zostały stworzone w trakcie trwania Konkursu dla celów wewnętrznych oraz promocyjnych.


6 [postanowienia końcowe]


1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi względami niezależnymi od Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych etapów Konkursu lub ich odwołania.
3. Organizator poinformuje Uczestnika o zmianie postanowień Regulaminu drogą elektroniczną oraz umieści Regulamin w nowym brzmieniu na stronie internetowej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub usunięcia treści, które naruszają powszechnie obowiązujące zasady prawa, w tym weryfikacji postępowania Uczestników w trakcie trwania Konkursu.
5. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Uczestnika. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
6. Uczestnik w trakcie wydarzenia nie może być pod wpływem alkoholu ani narkotyków.
7. Organizator oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu będących osobami fizycznymi, i że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz jego rozstrzygnięcia, jak również że dane te nie będą udostępniane osobom trzecim. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Konkursie. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
8. Niniejszy Regulamin zostanie opublikowany na stronie: www.challengerocket.com/bankitup2018. Organizator może również opublikować Regulamin na stronie internetowej bzwbk.pl.