Infoloty Challenge

CURRENT STATUS

Ogłoszenie zwycięzców

SEE RESULTS

Głosuj na najlepsze zdjęcie!

Infoloty Challenge

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU Infoloty Challenge


§1 [postanowienia wstępne]


1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu pod nazwą Infoloty Challenge (dalej w treści jako „Konkurs”), którego organizatorem jest FIRE MEDIA INTERACTIVE LTD.
Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London.
2. Konkurs odbywa się w terminie 27 czerwca 2018 roku - 2 września 2018 roku w postaci konkursu online, zwanego dalej Konkursem.
3. Przystąpienie do Konkursu jest możliwe tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu.


§2 [warunki uczestnictwa w konkursie]


1. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, które w chwili zgłoszenia udziału w Konkursie spełniają następujące warunki:
a) ukończyły 16 rok życia,
b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) posiadają pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
d) zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy byli zaangażowani bezpośrednio w prace związane z realizacją konkursu ani najbliżsi członkowie ich rodzin (przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych w linii bocznej do I stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub spowinowacone).
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.


§3 [zasady konkursu]


1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej www.infoloty.challengerocket.com
2. Uczestnicy zgłaszają się do udziału indywidualnie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby przyjmowanych Zgłoszeń do Konkursu.
4. Pracą Konkursową jest zdjęcie walizki zawierającej przedmioty związane ze Smart Podróżowaniem. Zdjęcie należy przesłać na stronę  www.infoloty.challengerocket.com poprzez odpowiedni formularz. Uczestnicy Konkursu mają czas na przesłanie Pracy Konkursowej od 27 czerwca 2018 roku do 2 września 2018 roku. 
5. Przedmioty związane ze Smart Podróżowaniem, to tak zwane "smart gadżety", czyli inteligentne urządzenia, które poprzez swoją funkcjonalną charakterystykę (funkcjonalne walory) mają ułatwiać różne etapy podróżowania.
6. Uczestnik musi dodać swoją Pracę Konkursową (zdjęcie walizki) na swoim profilu na Instagramie oraz Facebooku z hashtagiem #Infoloty #ChallengeRocket #InfolotyChallenge i dopilnować, by:
a) publikacje miały status publiczny, ogólnodostępny i były widoczne dla każdego,
b) posty nie zostały skasowane do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Zwycięzca zobowiązany jest do nieusuwania wpisów do czasu podróży otrzymanej w ramach wygranej w konkursie.
7. Uczestnik ma za zadanie dodać do arkusza aplikacyjnego na stronie infoloty.challengerocket.com:
a) linki do opublikowanych postów swojego zdjęcia konkursowego na Facebooku i Instagramie,
b) screeny publikacji.
8. Uczestnik powinien polubić profil Infoloty.pl na Facebooku oraz Instagramie. 
9. Nagrody lub wyróżnienia określone w Regulaminie otrzymają Uczestnicy Konkursu, którzy zgodnie z Regulaminem, warunkami i harmonogramem Konkursu mają najlepsze w ocenie Jury prace konkursowe, zgodnie z kryteriami przedstawionymi w § 4 ust. 2 Regulaminu.
10. Prace Konkursowe powinny dotyczyć tematu przewodniego Konkursu – Infoloty Challenge. 
11. Konkurs zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu:
12.1 Rozpoczęcie Konkursu 27.06.2018
12.2 Zakończenie Konkursu 02.09.2018
12.3 Głosowanie publiczności 04.09 - 11.09.2018
12.4 Ogłoszenie wyników Głosowania Publiczności oraz Jury 12.09.2018
13. W przypadku ustalenia naruszenia przez Uczestnika Konkursu postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Organizatorowi przysługiwać będzie prawo dyskwalifikacji danego Uczestnika.


§4 [nagrody]


1. Prace konkursowe oceniane będą przez Jury składające się z influencerów z branży turystycznej i lifestyle:
a) Marcin Nowak (GDZIE WYJECHAĆ)
b) Aga i Wojtek (CROLOVE)
c) Sabina (SAMA PRZEZ ŚWIAT)
d) Marta i Adam Biernatowie (BITE OF ICELAND)
e) Damian Drążek (UCIECZKA DO RAJU)
f) Vicky i Damien (MINIOMKI)
g) Zosia i Pioter (GDZIE BĄDŹ)
2. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:
a)  Kreatywność,
b) Innowacyjność,
c) Estetyka,
d) Adekwatność do tematyki Konkursu
3. Organizator zapewnia nagrody dla Zwycięskich Uczestników Infoloty Challenge w postaci łączej sumy 10 biletów w dwie strony do wybranego miejsca w Europie, wymienionego w punkcie §4 P. 3.3.
3.1 Nagrody zostaną rozdzielone w następujący sposób:
a) 1. miejsce - 4 bilety w dwie strony w wybrane miejsce w Europie, wymienione w punkcie §4 P. 3.3. 
b) 1. wyróżnienie - 2 bilety w dwie strony w wybrane miejsce w Europie, wymienione w punkcie §4 P. 3.3. 
c) 2. wyróżnienie - 2 bilety w dwie strony w wybrane miejsce w Europie, wymienione w punkcie §4 P. 3.3. 
d) Nagroda Publiczności - 2 bilety w dwie strony w wybrane miejsce w Europie, wymienione w punkcie §4 P. 3.3. 
3.2 Bilety powinny zostać wybrane przez Zwycięzców na stronie Infoloty.pl i powinny dotyczyć terminu co najmniej 30 dni po zakończeniu konkursu.
3.3 Zwycięzca może wybrać bilet w dwie strony do miast takich, jak: Amsterdam, Barcelona, Berlin, Billund, Bruksela, Budapeszt, Bukareszt, Dublin, Frankfurt, Genewa, Goteborg, Groningen, Hamburg, Hanower, Helsinki, Kolonia, Kopenhaga, Lizbona, Luksemburg, Madryt, Mediolan, Monachium, Nicea, Norymberg, Paryż, Praga, Rzym, Stuttgart, Turyn, Wenecja, Wiedeń, Zagrzeb, Zurych.
4. Organizator może przyznać nagrody dodatkowe dla Uczestników.
5. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu oraz wyników Głosowania Publiczności nastąpi 12 września 2018 roku. Autorzy zwycięskich projektów zobowiązują się do dostarczenia Organizatorowi kompletnych i poprawnych danych dot. rachunku bankowego oraz danych osobowych umożliwiających rozliczenie podatkowe nagrody w terminie 14 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców (tj. do 26 września 2018 roku). Wypłata każdej nagrody nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania od zwycięzcy kompletnych i poprawnych danych bezpośrednio przez Organizatora. W przypadku nie dostarczenia wyżej wymienionych informacji w przeciągu 14 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców Konkursu, Organizator rezerwuje sobie prawo do anulowania nagrody lub przyznania jej innemu Uczestnikowi.
7. Do każdej z Nagród zostanie doliczona dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej równowartości 10% należnego podatku dochodowego od łącznej wartości Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, ustalonego od łącznej wartości Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej. Od łącznej wartości nagród, Organizator jako płatnik potrąci 10% zryczałtowany podatek dochodowy i pobrany podatek przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.


§5 [prawa własności intelektualnej do pracy konkursowej]

1. Uczestnik Konkursu, któremu przyznana została Nagroda Główna (dalej „Zwycięzca”), oświadcza, że jest twórcą rozwiązania zaprezentowanego w ramach swojej pracy konkursowej oraz wszelkich jej części lub elementów składowych. Zwycięzca oświadcza nadto, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone majątkowe prawo autorskie do pracy konkursowej, jak również do wszystkich jej części składowych lub elementów. Zwycięzca zapewnia jednocześnie, iż praca konkursowa nie posiada żadnych wad prawnych lub fizycznych, jak również nie jest obciążona roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń Zwycięzcy okaże się nieprawdziwe lub też gdy wobec Organizatora osoba trzecia zgłosi roszczenia w związku z korzystanie z pracy konkursowej lub jej poszczególnych elementów, to Zwycięzca zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich zobowiązań osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw, w przypadku zaś, gdy Organizator poniesienie jakąkolwiek szkodę z tego tytułu, to Zwycięzca zobowiązuje się zwrócić kwotę stanowiącą równowartość poniesionej szkody.
2. Każdy uczestnik konkursu udziela Organizatorowi wyłącznej licencji
 do korzystania z pracy konkursowej na terytorium Polski i całego Świata, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, w szczególności na:
a) utrwalenie, zwielokrotnienie lub publikowanie pracy konkursowej lub jej części w prasie, telewizji, Internecie,  telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych, jak np. Facebook, YouTube) i nieelektronicznych,
b) zwielokrotnienie dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp.;
c) publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie,
d) publiczne udostępnienie pracy konkursowej lub jej części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach  komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy),
e) wprowadzaniaedo obrotu, użyczanie oryginału albo egzemplarzy,
f) promocji i reklamy, merchandisingu,
g) wyrażanie zgody na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w szczególności do zmiany, tłumaczenia, korekty lub modyfikacji,
h) udzielanie sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej. 
3. Uczestnik udziela Organizatorom zgody na wykorzystanie wszelkich fotografii ukazujących Prace Konkursowe, które zostały stworzone dla Konkursu dla celów wewnętrznych oraz promocyjnych.
§ 6 [przetwarzanie danych osobowych]

1. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) Organizator jest administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach Konkursu z zastrzeżeniem, że Administratorem danych w zakresie zgody Uczestnika na przetwarzanie jego danych w celu określonym w ust. 2 lit. c jest  ChallengeRocket Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie – administrator platformy www.ChallengeRocket.com
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są wykorzystywane w następujących celach:
a) realizacji założeń Konkursu oraz jego obsługi;
b) informowania mediów o przebiegu Konkursu oraz publikowania danych osobowych Uczestników, w tym ich wizerunku, na potrzeby realizacji działań promocyjnych dotyczących Konkursu;
c) wysyłki treści marketingowych lub informacji o przyszłych wydarzeniach, konkursach i rekrutacjach drogą mailową lub z wykorzystaniem podanego numeru telefonu przez ChallengeRocket Sp. z o.o.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna dla uczestnictwa w Konkursie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w każdej chwili wycofać udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 2. Wycofanie zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim spowoduje utratę przez tę osobę prawa do udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej.
4. Zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych w celu, o którym mowa w ust. 2 lit. c powyżej jest dobrowolna, ale niezbędna dla realizacji tego celu. Nieudzielenie tej zgody nie skutkuje utratą prawa do udziału w Konkursie.
5. Dane Uczestników mogą być udostępniane Partnerom Konkursu, dostawcom usług związanych z realizacją Konkursu oraz mediom. Ponadto dane Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie Organizatora lub ChallengeRocket, m.in. agencjom eventowym – przy czym takie podmioty będą przetwarzały dane na podstawie umowy z Organizatorem lub ChallengeRocket i wyłącznie zgodnie z poleceniami Organizatora lub ChallengeRocket.
6. Dane w zakresie niezbędnym do realizacji: 
a) założeń Konkursu oraz jego obsługi będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż czas  trwania Konkursu oraz wydania Nagród lub do momentu cofnięcia zgody Uczestnika chyba, że przepisy prawa zobowiązują Organizatora przechować dane lub ich przechowanie okaże się niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;
b) wysyłki treści marketingowych lub informacji o przyszłych wydarzeniach, konkursach i rekrutacjach drogą mailową lub z wykorzystaniem podanego numeru telefonu przez ChallengeRocket do momentu cofnięcia zgody;
7. Dane w zakresie niezbędnym do realizacji:
a) założeń Konkursu oraz jego obsługi będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż czas trwania Konkursu oraz wydania Nagród lub do momentu cofnięcia zgody Uczestnika chyba, że przepisy prawa zobowiązują Organizatora przechować dane lub ich przechowanie okaże się niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;
b) wysyłki treści marketingowych lub informacji o przyszłych wydarzeniach, konkursach i rekrutacjach drogą mailową lub z wykorzystaniem podanego numeru telefonu przez ChallengeRocket do momentu cofnięcia zgody;
8. Każdy Uczestnik posiada uprawnienie do:
a) żądania dostępu do danych i uzyskania informacji w zakresie ich przetwarzania;
b) sprostowania danych oraz żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
d) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Organizatorem lub w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu określonym w ust. 2 lit. c z ChallengeRocket.
10. ChallengeRocket zastrzega sobie prawo do weryfikacji głosów oddanych w ramach Głosowania Publiczności.


§7 [postanowienia końcowe]

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi względami niezależnymi od Organizatora.
2. Organizator poinformuje Uczestnika o zmianie postanowień Regulaminu drogą elektroniczną oraz umieści Regulamin w nowym brzmieniu na stronie internetowej.
3. Niniejszy Regulamin zostanie opublikowany na stronie: www.infoloty.challengerocket.com/regulamin  Organizator może również opublikować Regulamin na stronie internetowej www.infoloty.pl