Hackathon AI w Katowicach

CURRENT STATUS

Completed

OTHER CHALLENGES

Thanks to all Participants!

OTHER CHALLENGES

Hackathon AI w Katowicach

Regulamin

Biorąc udział w wydarzeniu z serii EMEA Coders League, uczestnicy zobowiązują się do przeczytania i przestrzegania niniejszych zasad. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywają się wydarzenia organizowane przez ChallengeRocket.com.


1. Warunki udziału w Hackathonie


a) Udział w wydarzeniu mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne. Wszyscy uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat (jeżeli Uczestnik jest niepełnoletni zobowiązuje się dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów).
b) Aby wziąć udział w Hackathonie, należy zarejestrować się poprzez oficjalną stronę wydarzenia.


2. Własność intelektualna


a) Właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej do prac i utworów stworzonych podczas Hackathonu pozostają Uczestnicy.
b) Uczestnik oświadcza, że zrealizowany podczas Hackathonu Projekt jest jego autorstwa lub współautorstwa (w przypadku pracy zespołowej) i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich oraz nie zawiera żadnych wirusów ani szkodliwego kodu.
c) Uczestnik oświadcza także, iż przyjmuje na siebie całkowitą i  niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora.
d) Uczestnik poprzez uczestnictwo w Hackathonie udziela Organizatorowi zgody na utrwalanie jego wizerunku na materiałach foto i video w celach promocyjnych przez nieokreślony okres czasu, bez ograniczeń i bez wynagrodzenia. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na bezterminowe wykorzystanie wszelkich materiałów ukazujących Projekty, które zostały stworzone w trakcie trwania Hackathonu dla celów wewnętrznych oraz promocyjnych.


3. Wybór laureatów

a)  Powstałe podczas Hackathonu prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:  • innowacyjność i pomysłowość zaproponowanych rozwiązań,
  • użyteczność i estetyka,
  • potencjał rozwojowy i biznesowy projektu,
  • zgodność z wskazanymi kategoriami przewodnimi hackathonu.


b) Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani przez Jury lub inne strony korzystające z procedury selekcji, na podstawie obowiązujących kryteriów oceny, o których Uczestnicy zostaną poinformowani na początku Hackathonu. Decyzja sędziów jest ostateczna i nieodwołalna.


4. Nagrody


a) Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Akceptacja nagrody wiąże się z odpowiedzialnością opłacenia przez Laureata właściwych podatków.


5. Dane osobowe


a) Poprzez zgłoszenie udziału w Hackathonie Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przebiegiem Hackathonu. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.), udostępnianych przez Uczestników za pośrednictwem serwisu www.challengerocket.com jest Intelimind (ChallengeRocket.com). Zbiór użytkowników serwisu podlega rejestracji prowadzonej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


6. Postanowienia ogólne


a) Naruszenie przez Uczestników Hackathonu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Hackathonie upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Hackathonu i organizowanego w  jego ramach Konkursu oraz powoduje utratę prawa do nagrody.
b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności ani żadnych konsekwencji wynikających z odwołania lub odłożenia Hackathonu w czasie, a wszelkie roszczenia z tego tytułu są wyłączone.
c) W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Obowiązująca wersja regulaminu znajduje się na oficjalnej stronie wydarzenia.
d) Uczestnicy naruszający te zasady, mogą zostać poproszeni przez Organizatorów o opuszczenie imprezy.