Hackathon
Wizja Rozwoju '19

CURRENT STATUS

Completed

SEE RESULTS

Thanks to all Participants!

Hackathon Wizja Rozwoju '19

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „Hackathon Wizja Rozwoju '19”


§1 [postanowienia wstępne]


1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu pod nazwą – Hackathon Wizja Rozwoju '19 (dalej w treści jako „Konkurs”), którego organizatorem jest Fundacja Wizja Rozwoju z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98 bud. 1/ pok. 203-205, 81-451 Gdynia, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gdańsku-Północy w Gdańsku, nr KRS 0000704304, NIP 957-109-91-89; (dalej w treści jako ,,Organizator”).

2. Konkurs odbędzie się 24 i 25 czerwca 2019 roku podczas drugiej edycji konferencji Forum Wizja Rozwoju. Nie jest możliwy zdalny udział w Konkursie.

3. Przystąpienie do Konkursu jest możliwe tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu.

4. Partnerami merytorycznymi wydarzenia są:

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Ministerstwo Finansów,
 • Ministerstwo Cyfryzacji,
 • Ministerstwo Obrony Narodowej,
 • Ministerstwo Infrastruktury,
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
 • Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej Małgorzata Zwiercan.


§ 2 [warunki uczestnictwa w konkursie]


1. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, które w chwili zgłoszenia udziału w Konkursie spełniają następujące warunki:

 1. ukończyły 18 rok życia,
 2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. posiadające adekwatną wiedzę i umiejętności pozwalające na stworzenie Pracy Konkursowej,
 4. zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowały jego postanowienia.

2. W konkursie nie może uczestniczyć Organizator ani Partnerzy wydarzenia, członkowie organów Organizatora bądź Partnerów, pracownicy Organizatora bądź Partnerów lub inne osoby związane z Organizatorem bądź Partnerami, stałą umową cywilnoprawną, jak również członkowie rodzin członków organów i pracowników Partnerów, a także członkowie Jury oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych w linii bocznej do II stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub spowinowacone.

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.


§3 [zasady konkursu]


1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej wizjarozwoju.challengerocket.com

2. W trakcie trwania Konkursu uczestnicy będą pracować w zespołach (dalej "Zespół"), składających się z minimalnie 2 i maksymalnie 5 osób.

3. Każdy z członków Zespołu jest traktowany jak Uczestnik Konkursu (dalej „Uczestnik Konkursu”). Jeśli osoba zgłaszająca się do udziału w Konkursie ma już swój Zespół, to każdy jego członek musi wysłać zgłoszenie indywidualnie, zaznaczając na formularzu aplikacyjnym członków Zespołu. Każdy Uczestnik Konkursu może być członkiem tylko jednego Zespołu.

4. Osoby aplikujące indywidualnie będą mogły dołączyć do istniejących Zespołów w trakcie trwania Konkursu. Nazwy Zespołów ustalane są przez Uczestników, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i ewentualnej zmiany nazw Zespołów.

5. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Konkursie wybrane osoby lub Zespoły zostaną poinformowane drogą e-mailową.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby przyjmowanych Zgłoszeń do Konkursu.

7. W trakcie trwania Konkursu, Zespół pracuje nad pojedynczą Pracą Konkursową.

8. Nagrody lub wyróżnienia określone w Regulaminie otrzymają Uczestnicy Konkursu, którzy zgodnie z Regulaminem, warunkami i harmonogramem Konkursu zaprezentują najlepsze w ocenie Jury prace konkursowe, zgodnie z kryteriami przedstawionymi w § 4 ust. 2 Regulaminu

9. Prace konkursowe powinny dotyczyć tematu przewodniego Konkursu – wizji przyszłości.

10. Konkurs rozpoczyna się 24 czerwca 2019 roku o godzinie 10:00.

11. Uczestnicy biorący udział w Konkursie mają za zadanie stworzyć rozwiązanie od podstaw („Praca Konkursowa”). Dopuszczalne jest wcześniejsze przygotowanie warstwy graficznej. Dopuszczalne jest wykorzystywanie ogólnodostępnych bibliotek programistycznych. Jeśli dany Uczestnik przystępując do Konkursu posiada już częściowo rozwinięty projekt, powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi i zaznaczyć, w jaki sposób planuje rozbudować go w trakcie trwania Konkursu. W tej sytuacji ocenie Jury podlegać będzie jedynie dodatkowy moduł, o jaki oryginalny projekt został rozszerzony w trakcie trwania wydarzenia.

12. Podczas Konkursu, Organizator zapewnia miejsce do pracy z dostępem do sieci internetowej. Uczestnikom Konkursu zostaną również zapewnione posiłki i napoje.

13. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników Konkursu.

14. Podczas Konkursu dla Uczestników dostępni będą Mentorzy – tj. przedstawiciele merytorycznych obszarów Organizatora, Partnerów i innych firm zewnętrznych, którzy będą wspierać uczestników oraz udzielać porad i odpowiedzi na pytania dotyczące procesu tworzenia Pracy Konkursowej. Mentorzy będą dostępni w przedziałach czasowych wskazanych przez Organizatora.

15. Uczestnicy Konkursu będą prezentować swoje prace konkursowe przez składem Jury. Czas prezentacji jednej pracy konkursowej nie może przekroczyć 4 minut.

16. Spośród prac zaprezentowanych podczas konkursu, Jury wybierze 3 Finalistów, którzy otrzymają nagrody pieniężne wymienione w §4 ust. 5.

17. Z zastrzeżeniem ust. 12 powyżej, Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapewnić sobie wszelki sprzęt, urządzenia lub oprogramowanie niezbędne do wykonania Pracy konkursowej.

18. W przypadku ustalenia naruszenia przez Uczestnika Konkursu lub Zespołu postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Organizatorowi przysługiwać będzie prawo dyskwalifikacji danego Zespołu.

19. Nagrody określone w Regulaminie otrzymają Uczestnicy Konkursu, którzy zgodnie z Regulaminem, warunkami i harmonogramem Konkursu zaprezentują najlepsze w ocenie Jury prace konkursowe, zgodnie z kryteriami przedstawionymi w § 4 ust. 2 Regulaminu.

20. Konkurs zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu:

 • publikacja landingu – 17.05.2019,
 • rejestracja Uczestników – 17.05 - 22.06.2019,
 • Hackathon – 24-25.06.2019,
 • ogłoszenie Finalistów – 25.06.2019,
 • głosowanie publiczności – 25.06 - 9.07.2019,
 • ogłoszenie zwycięskiego zespołu głosowania publiczności – 10.07.2019.


§4 [nagrody]


1. Prace konkursowe oceniane będą przez Jury w składzie: 5 osób będących przedstawicielami Partnerów konferencji.

2. Wszystkie prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

 • innowacyjność i kreatywność rozwiązania,
 • potencjał rozwojowy, biznesowy i społeczny Pracy Konkursowej,
 • możliwość wdrożenia pomysłu,
 • formuła i sposób prezentacji,
 • adekwatność do tematyki Konkursu.

3. Uczestnicy Konkursu prezentują swoje Prace Konkursowe w formie prezentacji z uwzględnieniem wytycznych zamieszczonych na oficjalnej stronie Konkursu. Uczestnicy dostarczają prezentacje na pendrivie w czasie określonym podczas trwania Konkursu.

4. Organizator oraz Partnerzy zastrzegają sobie prawo do wglądu oraz weryfikacji kodu źródłowego Pracy Konkursowej.

5. Organizator zapewnia:

5.1. Trzy nagrody dla Finalistów wyłonionych z I etapu Konkursu w postaci:

 1. 1. miejsca o wartości 10 000 zł brutto dla Zespołu,
 2. 2. miejsca o wartości 5 000 zł brutto dla Zespołu,
 3. 3. miejsca o wartości 3 000 zł brutto dla Zespołu.

5.2. Jedną Nagrodę Publiczności dla Zwycięskiego Zespołu w postaci: 2 000 zł brutto dla Zespołu.

5.3. Bezpłatny bilet na konferencję dla każdego uczestnika Hackathonu.

6. Nagroda Publiczności zostanie przyznana Zespołowi, który otrzyma największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym, które odbędzie się za pośrednictwem serwisu ChallengeRocket.com, w terminie 25.06. – 9.07.2019. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji głosów oddanych podczas głosowania publiczności.

7. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

8. Nagrody przelewane będą do lidera zwycięskiego Zespołu, który zobowiązuje się do jej rozdysponowania pomiędzy wszystkich członków Zespołu.

9. Ogłoszenie zwycięzcy Hackathonu nastąpi 25.06.2019. Autorzy zwycięskiej Pracy Konkursowej zobowiązują się do dostarczenia Organizatorowi kompletnych i poprawnych danych dot. rachunku bankowego oraz danych osobowych umożliwiających rozliczenie podatkowe nagrody na załączniku nr 1 w terminie 14 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców (tj. do 9.07.2019r.). Wypłata każdej nagrody nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania od zwycięzcy kompletnych i poprawnych danych. W przypadku nie dostarczenia wyżej wymienionych informacji w przeciągu 14 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców Konkursu (tj. od 25.06.2019), Organizator rezerwuje sobie prawo do anulowania nagrody lub przyznania jej innemu Zespołowi.

10. Ogłoszenie wyników głosowania internetowego nastąpi 10.07.2019 r. Autorzy nagrodzonej Pracy Konkursowej zobowiązują się do dostarczenia Organizatorowi kompletnych i poprawnych danych dot. rachunku bankowego oraz danych osobowych umożliwiających rozliczenie podatkowe i dostarczenie nagrody na załączniku nr 1 w terminie 14 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców (tj. do 24.07.2019). Przesłanie Nagrody Publiczności Zwycięzcom nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania poprawnych danych. W przypadku nie dostarczenia wyżej wymienionych informacji w przeciągu 14 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców Konkursu (tj. od 25.06.2019), Organizator rezerwuje sobie prawo do anulowania nagrody lub przyznania jej innemu Zespołowi.

11. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wypłatą Zwycięskim Uczestnikom nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego 10% zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., nr 14 poz. 176 ze zm.). 


§5 [prawa własności intelektualnej do Pracy Konkursowej]


1. Właścicielami wszelkich praw do prac i utworów stworzonych podczas Konkursu pozostają Uczestnicy.

2. Zespół oświadcza, że zrealizowana i zaprezentowana podczas Hackathonu Praca Konkursowa jest jego autorstwa i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza także, iż przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora oraz Partnerów, a powstałych w związku z prowadzeniem przez Uczestnika, działalności gospodarczej lub zawodowej, w oparciu o Pracę Konkursową przygotowaną podczas Konkursu.

3. Uczestnik poprzez uczestnictwo w Konkursie udziela Organizatorom oraz Partnerom zgody na utrwalanie jego wizerunku na materiałach foto i video w celach promocyjnych przez nieokreślony okres czasu, bez ograniczeń i bez wynagrodzenia.

4. Uczestnik udziela Organizatorom oraz Partnerom zgody na wykorzystanie wszelkich fotografii ukazujących Prace Konkursowe, które zostały stworzone w trakcie trwania Konkursu dla celów wewnętrznych oraz promocyjnych.


§6 [przetwarzanie danych osobowych]


1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), uzyskiwanych w trakcie rejestracji udziału w Konkursie oraz w trakcie Konkursu jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu udostępnione są podmiotom wspomagającym Organizatora w organizacji Konkursu.

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu rejestracji udziału w Konkursie, przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania Nagród zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody Uczestnika Konkursu przy rejestracji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO.

5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, nie mniej jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie ze względu na jego rodzaj i sposób przeprowadzenia.

6. Organizator zapewnia Uczestnikom Konkursu realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych, tj. prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania danych, prawa do przenoszenia danych, prawa sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.


§7 [postanowienia końcowe]


1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi względami niezależnymi od Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych etapów Konkursu lub ich odwołania.

3. Organizator poinformuje Uczestnika o zmianie postanowień Regulaminu drogą elektroniczną oraz umieści Regulamin w nowym brzmieniu na stronie internetowej.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub usunięcia treści, które naruszają powszechnie obowiązujące zasady prawa, w tym weryfikacji postępowania Uczestników w trakcie trwania Konkursu.

5. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Uczestnika. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

6. Uczestnik w trakcie wydarzenia nie może być pod wpływem alkoholu ani narkotyków.

7. Organizator oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu będących osobami fizycznymi, i że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz jego rozstrzygnięcia, jak również że dane te nie będą udostępniane osobom trzecim. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Konkursie. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

8. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych do celów marketingowych oraz chce być informowany o przyszłych wydarzeniach programistycznych i rekrutacjach drogą mailową przez ChallengeRocket.

9. Niniejszy Regulamin zostanie opublikowany na stronie: wizjarozwoju.challengerocket.com Organizator może również opublikować Regulamin na stronie internetowej wizjarozwoju.pl