HackArt

CURRENT STATUS

Completed

SEE RESULTS

Thanks to all Participants!

Regulamin

Regulamin hackathonu online HackArt


I. Wstęp


1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się wydarzenie pod nazwą hackathon online HackArt, zwane dalej Hackathonem.


2. Hackathon odbywa się w ramach 1. edycji Hackathonu Online HackArt.


3. W ramach Hackathonu prowadzony jest konkurs na stworzenie rozwiązań technologicznych w postaci działającego prototypu aplikacji lub pełnych wersji aplikacji (zwanych dalej Projektami).


4. Organizatorem Hackathonu jest Intelimind (ChallengeRocket.com) (zwane dalej Organizatorem) we współpracy z Teatrem Syrena, Muzeum Warszawy, Galerią Zachęta oraz orkiestrą Sinfonia Varsovia (zwanego dalej Partnerem).


5. Hackathon organizowany jest na platformie www.challengerocket.com.


6. Motywem przewodnim Hackathonu jest tworzenie rozwiązań technologicznych na rzecz wypromowania idei zastosowania nowoczesnych technologii w kulturze.


7. Technologia wykonania projektu w ramach Hackathonu jest dowolna.II. Zasady i warunki udziału


1. Udział w Hackathonie jest bezpłatny i dobrowolny.


2. Uczestnikiem Hackathonu może zostać każda osoba posiadająca adekwatną do specyfiki Hackathonu wiedzę i umiejętności, w tym m.in. z zakresu programowania aplikacji web i mobile i/lub tworzenia modeli biznesowych i/lub projektowania graficznego (zwana dalej Uczestnikiem).


3. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego w serwisie www.hackart.challengerocket.com.


4. Informację o rozpoczęciu naboru Uczestników Organizator upowszechni za pomocą własnych kanałów promocji (strony www, media społecznościowe, mailing do zainteresowanych osób i instytucji itp).


5. Uczestnik może pracować podczas Hackathonu nad dowolną liczbą projektów (wiele zgłoszeń).


6. Uczestnikami nie mogą zostać:  • pracownicy lub członkowie Organizatora oraz Partnera oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;
  • osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu, w tym członkowie Jury.
III. Wybór laureatów


1. Uczestnicy konkursu przesyłają projekty w terminie 01.03.2016-31.05.2016 korzystając ze strony hackart.challengerocket.com.


2. Zgłoszone projekty wezmą udział w ogólnopolskim głosowaniu w dniach 02.06.2016 -10.06.2016.


3. Ogłoszenie finalistów odbędzie się w dniu 15.06.2016 po naradach Jury.


4. Projekty oceniane będą przez Jury według następujących kryteriów :  • innowacyjność i pomysłowość zaproponowanych rozwiązań;
  • użyteczność i estetyka;
  • potencjał społeczny;
  • potencjał rozwojowy, kulturowy i biznesowy - m.in. możliwość wykorzystania aplikacji w innych ośrodkach kultury;
  • zgodność ze wskazanymi kategoriami przewodnimi Hackathonu.


5. Zgłoszony Projekt musi bazować na pracy własnej Uczestników.


6. W przypadku zastrzeżeń dotyczących wykonania danego Projektu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Jury zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu powstałego Projektu.IV. Nagrody


1. Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora i Sponsorów Hackathonu:  • 4 nagrody dla projektów, które otrzymają odpowiednio największą liczbę głosów od Jury,
  • 1 nagrodę publiczności.


2. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.


3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.


4. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.


5. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przyznanych nagród związanych z Hackathonem, sponsorzy nagród przyznają dodatkowe nagrody pieniężne w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywców nagród, tj. równowartość 11,11% wartości nagrody przypadającej poszczególnemu laureatowi, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku. Przed wydaniem nagród, sponsorzy poszczególnych nagród pobiorą od zdobywców nagród podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie w całości przeznaczona na pokrycie przez organizatora 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.


6. Organizator może przyznać nagrody dodatkowe dla Uczestników, np. Nagrody Specjalne itp.V. Własność intelektualna


1. Właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej do prac i utworów stworzonych podczas Hackathonu pozostają Uczestnicy.


2. Uczestnik oświadcza, że zrealizowany podczas Hackathonu Projekt jest jego autorstwa lub współautorstwa (w przypadku pracy zespołowej) i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza także, iż przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z realizacją przez Uczestnika działalności gospodarczej lub zawodowej w oparciu o Projekt przygotowany podczas Hackathonu.


3. Uczestnik poprzez uczestnictwo w Hackathonie udziela Organizatorowi zgody na utrwalanie jego wizerunku na materiałach foto i video w celach promocyjnych przez nieokreślony okres czasu, bez ograniczeń i bez wynagrodzenia.


4. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na bezterminowe wykorzystanie wszelkich materiałów ukazujących Projekty, które zostały stworzone w trakcie trwania Hackathonu dla celów wewnętrznych oraz promocyjnych.VI. Postanowienia końcowe


1. Regulamin Hackathonu będzie dostępny od momentu rozpoczęcia naboru Uczestników na stronie internetowej Hackathonu HackArt: www.hackart.challengerocket.com.


2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady organizacji i przebiegu Hackathonu.


3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu do momentu rozpoczęcia Hackathonu.


4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności ani żadnych konsekwencji wynikających z odwołania lub odłożenia Hackathonu w czasie, a wszelkie roszczenia z tego tytułu są wyłączone.


5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.), udostępnianych przez Uczestników za pośrednictwem serwisu www.challengerocket.com jest Intelimind (ChallengeRocket.com) Zbiór użytkowników serwisu podlega rejestracji prowadzonej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wręczenie deklarowanych w Hackathonie nagród.


7. Poprzez zgłoszenie udziału w Hackathonie Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przebiegiem Hackathonu.


8. Zgłaszając udział w Hackathonie i biorąc w nim udział, Uczestnik bezwarunkowo podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu i akceptuje je, zrzekając się roszczeń prawnych i majątkowych wobec Organizatora konkursu i współuczestników.


9. Naruszenie przez Uczestników Hackathonu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Hackathonie upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Hackathonu i organizowanego w jego ramach Konkursu oraz powoduje utratę prawa do nagrody.