UEK Hack Cup

CURRENT STATUS

Completed

SEE RESULTS

Thanks to all Participants!

UEK Hack Cup

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU UEK HACK CUP


I. Postanowienia wstępne


1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu- Heckathonu pod nazwą „UEK HACK CUP” (dalej w treści jako „Konkurs”), którego organizatorem jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków.
2. Przystąpienie do Konkursu jest możliwe tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu.
3. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu będącego odpowiedzią na postawione wyzwania konkursowe, znajdujące się na oficjalnej stronie wydarzenia - hackcup.uek.krakow.pl (dalej „Projekt”).
4. Technologia wykonania Projektu w ramach Konkursu jest dowolna.


II. Zasady i warunki udziału


1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba posiadająca adekwatną do specyfiki Konkursu wiedzę i  umiejętności, w tym m.in. z zakresu programowania aplikacji web i mobile lub tworzenia modeli biznesowych lub projektowania graficznego (zwana dalej „Uczestnikiem”).
3. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie hackcup.uek.krakow.pl.
4. Informację o  rozpoczęciu naboru Uczestników Organizator upowszechni za pomocą własnych kanałów promocji (strony www, media społecznościowe, mailing do zainteresowanych osób i instytucji itp).
5. Uczestnik może pracować podczas Konkursu nad dowolną liczbą Projektów (Uczestnik może zgłosić wiele niezależnych zgłoszeń – Projektów w Konkursie).
6. Dopuszcza się zgłoszenie do Konkursu prac zespołowych. Zgłoszenie projektu przez zespół odbywa się tak samo jak zgłoszenie przez osobę indywidualną – w formularzu zgłaszania projektu uczestnik wybiera, czy zgłasza projekt indywidualnie, czy z zespołem. Zgłoszenia dokonuje jeden z członków zespołu (wtedy wpisuje dane osób, które tworzą razem z nim zespół).
7. Uczestnikami nie mogą zostać: pracownicy lub członkowie Organizatora i Sponsorów Konkursu oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób; osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury.


III. Wybór zwycięzców


1. Uczestnicy konkursu przesyłają Projekty w terminach od 08.05.2017 r. do 18.06.2017r. za pośrednictwem strony hackcup.uek.krakow.pl. Projekt konkursowy powinien zostać nadesłany w wybranej z poniższych formie: • filmu wideo trwającego nie dłużej niż 3 minuty (plik wideo lub link do serwisu wideo, w którym został opublikowany, np. youtube.com lub vimeo.com),
 • dokumentu tekstowego lub prezentacji (w formacie PDF), z jednoczesnym ograniczeniem ich objętości - dla dokumentu tekstowego 3 strony A4, dla prezentacji - 10 slajdów,
 • prototypu aplikacji mobilnej bądź webowej wraz z krótkim opisem pomysłu/idei w postaci dokumentu tekstowego lub prezentacji z zastrzeżeniem w.w. ograniczeń co do maks. objętości ich treści.


2. Projekty zgłoszone po terminie wskazanym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę.
3. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Jury powołane przez Organizatora.
4. W skład Jury wchodzą: • prof. Janina Filek (UEK),
 • Katarzyna Idziak (UEK),
 • Piotr Peszko (Motorola, Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera),
 • dr Aleksandra Pleśniarska (UEK),
 • dr Janusz Stal (UEK),
 • Anna Stanisławska-Mischke (UEK),
 • prof. Ryszard Tadeusiewicz (UEK, AGH),
 • dr Sławmoir Wawak (UEK).


5. Projekty oceniane będą przez Jury według następujących kryteriów: • zgodność z wskazanymi kategoriami przewodnimi Konkursu, określonymi na stronach Konkursu: www.uek-hack-cup.challengerocket.com - 0 – 20 pkt.
 • innowacyjność zaproponowanego rozwiązania - 0 – 25 pkt.
 • praktyczność (użyteczność) rozwiązania - 0 – 30pkt.
 • potencjał społeczny, rozwojowy i biznesowy rozwiązania - 0 – 15 pkt.
 • estetyka pracy - 0 – 10 pkt.


6. Zgłoszony Projekt musi bazować na pracy własnej Uczestników.
7. W przypadku zastrzeżeń dotyczących wykonania danego Projektu na zasadach określonych w  niniejszym Regulaminie, Jury zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia działań mających na celu sprawdzenie, czy zgłoszony Projekt nie narusza praw osób trzecich. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Projekt może zostać odrzucony.


IV. Nagrody


1. Autorzy wybranych Projektów otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora Konkursu i Sponsorów: 3 główne nagrody pieniężne dla Projektów, które otrzymają odpowiednio największą liczbę punktów od Jury.
2. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
3. W Konkursie mogą również zostać przyznane nagrody dodatkowe, w tym również nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę.
4. W przypadku nagród przekraczających wartość 760 zł, przed wydaniem nagród, zostanie pobrany podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa.
5. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi 26.06.2017r. za pomocą strony internetowej Konkursu. Autorzy zwycięskich Projektów zobowiązują się do dostarczenia Organizatorowi kompletnych i poprawnych danych dot. rachunku bankowego oraz danych osobowych w terminie 14 dni, licząc od daty ogłoszenia zwycięzców. Wypłata każdej nagrody nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania od zwycięzcy kompletnych i poprawnych danych. W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych informacji w przeciągu 14 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców Konkursu, Organizator ma prawo do anulowania nagrody lub przyznania jej innemu Uczestnikowi.


V. Własność intelektualna


1. Właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej do prac i utworów stworzonych podczas Konkursu pozostają Uczestnicy.
2. Uczestnik oświadcza, że zrealizowany podczas Konkursu Projekt jest jego autorstwa lub współautorstwa (w przypadku pracy zespołowej) i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza także, iż przyjmuje na siebie całkowitą i  niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z realizacją przez Uczestnika działalności gospodarczej lub zawodowej w oparciu o Projekt przygotowany podczas Konkursu.
3. Uczestnik poprzez uczestnictwo w Konkursie udziela Organizatorowi zgody na utrwalanie jego wizerunku na materiałach foto i video w celach promocyjnych przez czas nieokreślony, bez ograniczeń i bez wynagrodzenia.
4. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na bezterminowe wykorzystanie wszelkich materiałów ukazujących Projekty, które zostały stworzone w trakcie trwania Konkursu dla celów wewnętrznych oraz promocyjnych.


VI. Postanowienia końcowe


1. Regulamin Konkursu będzie dostępny dla Uczestników od momentu ogłoszenia Konkursu, na stronie internetowej Konkursu UEK Hack Cup: www.uek-hack-cup.challengerocket.com.
2. Regulamin niniejszy oraz strona internetowa konkursu: hackcup.uek.krakow.pl określają zasady organizacji i przebiegu Konkursu.
3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu do momentu rozpoczęcia Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani żadnych konsekwencji wynikających z odwołania lub odłożenia Konkursu w czasie, a wszelkie roszczenia z tego tytułu są wyłączone.
5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.), udostępnianych przez Uczestników za pośrednictwem serwisu www.challengerocket.com jest Organizator.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wręczenie deklarowanych w Konkursie nagród.
7. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu.
8. Zgłaszając udział w  Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik akceptuje postanowieniom niniejszego Regulaminu. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do nagrody.