UEK Hack Cup

CURRENT STATUS

Completed

SEE RESULTS

Thanks to all Participants!

UEK Hack Cup

Back

Zlecanie innowacji

Project description

            Projekt pt. "Zlecanie innowacji" polega na współpracy Uniwersytetu ze światem biznesu. Firma, która pragnie wprowadzić jedną z czterech kategorii innowacji, do której zaliczają się innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe, mogłaby zwrócić się do przedstawicieli Uczelni, celem znalezienia studentów chętnych  stworzyć coś użytecznego na jej potrzeby.

            Taka forma kooperacji przyniosłaby korzyści obu stronom. Jednostka zlecająca otrzymałaby gotowy pomysł, produkt, koncepcję czy rozwiązanie, które mogłoby przyczynić się do zdobycia przewagi konkurencyjnej, zwiększenia zysku, obniżenia kosztów, podnoszenia jakości czy zwiększenia wydajności. Studenci chętni do stworzenia czegoś innowacyjnego, mieliby szansę już podczas studiowania zaistnieć na rynku pracy i podjąć kooperację z podmiotem na którego rzecz opracowali rozwiązanie. Swoją pracę mogliby wysyłać bezpośrednio do zgłaszającej się instytucji i ewentualnie odpowiadać na powstające w trakcie jej weryfikacji pytania.

            Nagroda za projekt nie musi być koniecznie pieniężna, młodym ambitnym ludziom zależy bardziej na możliwości podjęcia współpracy z firmą (praktyki, staże, zatrudnienie), która przyczynia się do ich rozwoju i  poprawy sytuacji na konkurencyjnym rynku pracy. To również z inicjatywy firmy może wyjść forma i rodzaj przyznawanej nagrody.

            Zainteresowane firmy, które chciałyby podjąć współdziałanie, celem rozwiązania rzeczywistych problemów, z jakimi borykają się na co dzień czy wprowadzenia czegoś nowego, świeżego, kontaktowałyby się z Uniwersytetem. Po przedstawieniu swoich potrzeb i oczekiwań, Uczelnia ogłaszałaby konkurs, w którym udział mogliby wziąć chętni studenci ze wszystkich wydziałów, niezależnie od tego czy ich kierunek jest związany z tym czym zajmuje się dana firma. Kolejny etap to zaznajomienie się z wymogami i warunkami uczestnictwa (dostępnymi np. na stronie internetowej Uczelni i/lub firmy, tablicy ogłoszeń) oraz tworzenie swoich pomysłów, koncepcji, indywidualnie lub zespołowo. Zgłaszane projekty, byłyby weryfikowane przez przedstawicieli danej jednostki i spośród nich wybierane te, które najlepiej spełniają postawione wymagania (jeden lub kilka wedle upodobania). Po ocenie prac, przychodzi czas na ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców. Nagrodą za stworzenie czegoś użytecznego i cennego dla firmy mogłyby być oferowane z jej strony staże i ewentualne późniejsze stałe zatrudnienie.

ETAP 1 Zgłoszenie przez daną firmę zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę, metodę organizacyjną / marketingową

ETAP 2 Ogłoszenie konkursu przez Uniwersytet

ETAP 3 Zgłaszanie projektów przez chętnych studentów

ETAP 4 Weryfikacja nadesłanych prac i wybór najlepszych

ETAP 5 Ogłoszenie wyników

ETAP 6 Nagradzanie zwycięzców