UEK Hack Cup

CURRENT STATUS

Completed

SEE RESULTS

Thanks to all Participants!

UEK Hack Cup

Back

Trójstronne partnerstwo

Project description

            Partnerstwo trójstronne, czyli współpraca między uczelnią, władzami samorządowymi oraz przedsiębiorstwami. Taki układ winien opierać się na równorzędności i polega na stworzeniu systemu wymiany informacji między wspomnianymi podmiotami. Główną ideą jest podejmowanie kooperacji między wspomnianymi podmiotami, celem stworzenia dynamicznie rozwijającego się i efektywniejszego rynku pracy. Chodzi o to aby Uniwersytet prowadził badania dla biznesu i samorządów.

            Często bywa tak, że uczelnie realizują badania dla siebie i nie dzielą się ich efektami z najbardziej zainteresowanymi stronami. Rekomenduje się więc wymianę informacji pomiędzy Uczelnią, samorządami i przedsiębiorstwami. Model współpracy winien polegać na pozyskiwaniu środków od samorządów przez Uniwersytet na prowadzone badania, w dalszej kolejności ich wyniki powinny być przekazywane przedsiębiorcą. W oparciu o te wyniki przedsiębiorcy wprowadzaliby nowe, innowacyjne rozwiązania. Owe badania spowodują usprawnienie działania świata biznesu, a w konsekwencji całego regionu.

            Aby powyższy model mógł wejść w życie i przynieść oczekiwane efekty, konieczne jest to aby uczelnie dopasowały w pewnym stopniu kierunki studiów i programy kształcenia do potrzeb przedsiębiorców. Niezbędna jest także rozmowa ze studentami, bo to od ich aktywności i chęci zależą rezultaty prowadzonych badań. Studenci powinni mieć możliwość kontaktu z przedstawicielami firm, którym zależy aby wyniki badań jak najlepiej odpowiadały ich potrzebom. Kontakt ten opierałby się na mentoringu, polegającym na zajęciach z ekspertami czy szkoleniach.